Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Konsultacje społeczne w sprawie Programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zapraszamy do udziału w konsultacjach dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi i i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Limanowa.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag w sprawie przedmiotowego projektu uchwały. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa;
  • osobiście – poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 10.10.2022 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 19.10.2022 r. 

Zarządzenie Nr 167/2022 Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 3 października 2022 r. w sprawie: form i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023″

Program współpracy na 2023 rok

Formularz konsultacji

 

Wróć do góry