Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Informacja dotycząca terminu wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że wypłata dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła jest zadaniem zleconym Gminie, zaś środki na wypłatę przekazywane są przez Wojewodę Małopolskiego. Odpowiada to regulacjom art. 8  ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.), zgodnie z którymi obowiązek wykonywania przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej może być nakładany w drodze  ustawy, przy czym warunkiem przystąpienia do wykonywania zadań jest otrzymanie środków finansowych w wysokości koniecznej do ich realizacji.

Mając na uwadze powyższe informujemy, że Wojewoda Małopolski nie przekazał dotychczas Miastu Limanowa środków finansowych na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Uniemożliwia to zachowanie miesięcznego terminu na wypłatę, przewidzianego formalnie w art. 24 ust. 14 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że po uzyskaniu środków od Wojewody Małopolskiego niezwłocznie dokona wypłaty dodatku.

Wróć do góry