Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, iż w dnu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła jest przeznaczony dla podmiotów wrażliwych, tj.:

– podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

– jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

– noclegowni albo ogrzewalni

– jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

– podmiotów systemu oświaty

– podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki

– podmiotów prowadzące żłobek lub klub dziecięcy

– kościołów lub inne związków wyznaniowych

– podmiotów prowadzących działalność kulturalną

– podmiotów prowadzących działalność archiwalną

– ochotniczych straży pożarnych

– placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku

– rodzinnych domów pomocy

– centrów integracji społecznej

– klubów integracji społecznej

– warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej

– organizacji pozarządowych

– spółdzielni socjalnych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje placówkom,  które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem podstawowej działalności.  Źródło spalania paliw musi być wpisane do CEEB. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat.

Wnioski należy kierować do Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9 do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotu wrażliwego znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/arkusz-do-obliczania-dodatku-dla-podmiotu-wrazliwego, natomiast wniosek można pobrać pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-wyplate-dodatku-dla-niektorych-podmiotow-niebedacych-gospodarstwami-domowymi-z-tytulu-wykorzystywania-niektorych-zrodel-ciepla

Więcej informacji w uzyskać można pod nr tel.: 18 337 20 54 wew. 164.

Wróć do góry