Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie przetargu na sprzedaż działki 667/2 obr 5

Herb Miasta Limanowa oraz tekst: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 18 sierpnia 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr ewid. 667/2 obr 5 położonej przy ul. Kościuszki w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00035600/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 28 560,00 zł (w tym 1,12% ceny gruntu objęta podatkiem Vat w wysokości ustawowej 23%, zaś 98,88% ceny gruntu zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług).

Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż działki ewid nr 667/2 obr 5 m. Limanowa wyniosła 28 860,00 złotych a nabywcą zostali Państwo Mirosław i Magdalena Adamczyk.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 26.08.2022 r. do dnia 02.09.2022 r.

Wróć do góry