Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

„Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza w Mieście Limanowa”- NABÓR WNIOSKÓW

Burmistrz Miasta Limanowa  ogłasza nabór do programu wspierającego wymianę urządzeń grzewczych i prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie Miasta Limanowa „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę – ETAP II w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsięwzięcia wymiany źródeł ciepła nie może przekroczyć 14 000zł a do prac termomodernizacyjnych 15 000zł.

To możliwość pozyskania dotacji do urządzeń gazowych ,pomp ciepła a także dotacji do prac termomodernizacyjnych* tj.: dociepleń przegród budowlanych ,wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych.

W celu pozyskania dotacji ,dla każdego budynku będzie przeprowadzona ocena energetyczna. Minimalny zakres prac ewentualnie wynikający z oceny to: wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, docieplenie stropu lub dachu. Budynki objęte projektem ,docelowo muszą być ocieplone.

Program będzie realizowany do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel do 31.08.2023 r.

(ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 82 INWYSTYCJE POLEGAJĄCE NA WYMIANIE ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

i 10 INWESTYCJI TERMOMODERNIZACYJNYCH)

Wysokość dotacji

Wymiana urządzeń grzewczych

Prace termomodernizacyjne

·         Max 8000 zł na wymianę kotła

·         Max.15 000zł

·         Max.6000zł na instalacje wewnętrzne

Wymogi  formalne

 poddanie się ocenie energetycznej

      równoczesna wymiana urządzenia grzewczego

  wykonanie zaleceń z audytu

    spełnienie warunków dochodowych

Ponieważ w pierwszej kolejności muszą zostać wykonane audyty,które wykona Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – liczy się jak najszybszy termin złożenia deklaracji udziału w projekcie ,tak aby mogli Państwo jak najszybciej podpisać umowę z Miastem i przystąpić do realizacji inwestycji.Należy zapoznać się z regulaminem oraz wymaganą  dokumentacją do projektu (w załącznikach poniżej).

Deklaracje należy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta. Informacje o programie pod nr tel: 18 337 20 54 wew.164

Należy zapoznać się z regulaminem oraz wymaganą  dokumentacją do projektu.

Regulamin znajduje się TUTAJ

Deklaracja znajduje się TUTAJ

INFORMACJE O PROJEKCIE   „Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę – ETAP II:

Dotacja skierowana jest do :

Mieszkańców Miasta Limanowa -właścicieli budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych (bez zarejestrowanej działalności gospodarczej w  budynku) ; Budynki objęte projektem ,docelowo muszą być ocieplone. W celu pozyskania dotacji ,dla każdego budynku będzie przeprowadzona ocena energetyczna. Ostateczną decyzje o uczestnictwie w projekcie mieszkaniec podejmuje po uzyskaniu wyników  z oceny energetycznej. Prace i rozliczenie dotacji  należy wykonać do końca sierpnia 2023 r.

Dotacja przeznaczona jest  na: 

 1. Wymianę źródeł ciepła i instalacje wewnętrzne :
 • wymianę starych kotłów na paliwa stałe na urządzenia gazowe ,na pellet lub pompy ciepła zgodnych z wymogami ekoprojektu wg dyrektywy 2009/125/WE z 21.10.2009r
 • wykonanie wewnętrznych instalacji niezbędnych do funkcjonowania nowego systemu

BRAK WYMOGÓW DOCHODOWYCH W CELU POZYSKANIA DOTACJI

 1. Prace termomodernizacyjne – tylko w budynkach, w których planowana jest równocześnie wymiana ogrzewania. Zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z przeprowadzonej w ramach programu oceny energetycznej i może dotyczyć dotacji do dociepleń przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz bram garażowych)

WYMOGI DOCHODOWE w celu pozyskania wsparcia do PRAC termomodernizacyjnych :

 • w gospodarstwie jednoosobowym dochód na osobę nie przekracza 200% najniższej emerytury  tj . w roku 2022: 200% x  1338,44 zł =2676,88zł
 • w gospodarstwie wieloosobowym -dochód na osobę nie przekracza 125% najniższej emerytury tj. w roku 2022: 125% x 1338,44 zł =1673,05zł
 • Informacje o dochodzie będą weryfikowane na podstawie PIT za rok 2021 , zaświadczeń z Urzędu Skarbowego, MOPS-u bądź Urzędu Pracy.
 • Wysokość dotacji:
 • Dofinansowanie do instalacji wewnętrznej:
  – maksymalnie do 6000,00 zł w przypadku budynku jednorodzinnego,do wielokrotności 6000,00 zł zgodnej z liczbą odrębnych lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym i nie więcej niż 80,00 zł/ m2  ogrzewanej powierzchni,Dofinansowanie na nowe urządzenie grzewcze udzielane do mocy wynikającej z oceny energetycznej wyniosą :
  a)550,00zł / kW dla zapotrzebowania do 10 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenieb)500,00zł / kW dla zapotrzebowania powyżej 10 kW do 15 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

  c)450,00zł / kW dla zapotrzebowania powyżej 15 kW do 20 kW mocy (łącznie) wyznaczonej w ocenie

  d)400,00zł / kW dla zapotrzebowania powyżej 20 kW mocy wyznaczonej w ocenie, przy czym maksymalna wielkość dofinansowania będzie wynosiła :

  -nie więcej niż 8000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku jednorodzinnego,

  -nie więcej niż 10 000,00 zł/ kocioł w przypadku budynku wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne źródło ciepła, dla więcej niż jednego lokalu;

  Dofinansowanie do termomodernizacji budynków -w zakresie wynikającym z oceny energetycznej:

  -docieplenie ścian zewnętrznych –150,00 zł brutto/m2,

  -docieplenie dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami–150,00 zł brutto/m2,

  -docieplenie podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą–150,00 zł brutto/m2,

  -wymiana stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, bramy garażowej–400,00 zł brutto/m2.

  -pokrycie kosztów nabycia materiałów  lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z wykonaniem zadania

  -koszty sporządzenia dokumentacji

  Maksymalna wielkość dofinansowania prac termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 15 000,00 zł.

  Obowiązki programowe:

  • Obowiązek trwałej likwidacji starego kotła• Brak możliwości modyfikacji nowego kotła.
  • Przestrzeganie parametrów paliwa zgodnie z zaleceniami producenta• Zalecone prace termomodernizacyjne muszą zostać wykonane w trakcie realizacji projektu – zgodnie z datą zawartą w umowie na dofinansowanie •Okres trwałości projektu wynosi 5 lat licząc od daty rozliczenia całego projektu z UMWM.

Terminy realizacji:

Planowany początek realizacji programu i podpisywanie umów z mieszkańcem -IV kwartał 2022 r. Koniec projektu -31.08.2023 r.

 Wypłata dotacji:

KOSZTY PONIESIONE PRZEZ MIESZKAŃCA NA WYKONANIE INWESTYCJI SĄ REFUNDOWANE PO ZAKOŃCZENIU PRAC- NA PISEMNY WNIOSEK UCZESTNIKA PROJEKTU (tzn. po przedłożeniu wniosku wraz z odpowiednimi  fakturami  i protokołami potwierdzającymi wykonanie prac).

Wróć do góry