Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

 Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki o nr ewid. 667/2 stanowiącej własność Miasta Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 5 w obszarze pomiędzy potokiem Jabłonieckim a główną ulicą Kościuszki w Limanowej. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr NS1L/00032034/7.

Działka nr 667/2 obr. 5 o powierzchni 0,0357 ha posiada bardzo wydłużony nieregularny kształt, teren jest nierówny, w części północnej podwyższony ze skarpą, dalej wypłaszczony, położony znacznie niżej niż poziom ulicy Kościuszki bez dostępu do drogi publicznej. Uzbrojenia na działce brak, pełne jest na sąsiednich działkach. Działka stanowi przedmiot dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Limanowa a osobą fizyczną. Nakłady poczynione na przedmiotowej działce stanowią własność Dzierżawcy.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa przedmiotowa nieruchomość znajduje się:

– w większości w terenach zadrzewionych obejmujących zgodnie z ewidencją gruntów grunty Lz symbol LZ

– w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców, skwerów symbol ZP.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza działki 667/2 (pow.0,0357 ha), stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa- wynosi 28 560,00 zł brutto w tym 1,12% ceny gruntu objęta podatkiem VAT w wysokości ustawowej 23%, zaś 98,88% ceny gruntu zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2022 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 12 sierpnia 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (18) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Wróć do góry