Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – nieruchomości przeznaczone do użyczenia

Herb Miasta Limanowa oraz tekst: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst z 2021 r Dz. U. poz. 1899 ze zmianami/ Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza co następuje:

§1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność miasta Limanowa przeznaczona została do użyczenia nieruchomość położona w obrębie nr 4 i 5 m. Limanowa

 

Oznaczenie nieruchomość Położenie Opis Przeznaczenie Informacje o przeznaczeniu do użyczenia
Część działki ewidencyjnej nr 358/3 obr 4 m. Limanowa o powierzchni 80 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00029557/5 Działka położona przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej Działka 358/3 obr 4 m. Limanowa zlokalizowana jest przy ul. Bronisława Czecha, o bardzo nieregularnym kształcie. Zgodnie z obecnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się w większości w terenach Limanowskiego Domu Kultury symbol UKSGT1, częściowo w terenach Limanowskiego Domu Kultury zagrożonych okresowo wodami powodziowymi symbol UKSGT1/zz, częściowo w terenach leśnych obejmujących zgodnie z ewidencją gruntów, grunty leśne Ls symbol ZL oraz częściowo w terenach rolnych proponowanych do zalesień i zadrzewień symbol R/ZL Oddanie w użyczenie nastąpi na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” na okres do 31 grudnia 2029 roku. Przedłużenie umowy nr 17/ZP/2020 z dnia 31.07.2020 roku. Teren użyczony pod utworzenie infrastruktury rowerowej na terenie Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020.
Część działki ewidencyjnej nr 47 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 60 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00035600/7.

Cześć działki ewidencyjnej nr 14 obr 5 m. Limanowa o powierzchni 12 m2, objęta księgą wieczystą nr NS1L/00061592/8.

Działka 47 obr 5 położona przy ul. Kusocińskiego w Limanowej Działka 14 obr 5 stanowi ulicę Kusocińskiego w Limanowej Działka 47 obr 5 m. Limanowa zlokalizowana jest przy ul. Kusocińskiego o kształcie zbliżonym do prostokąta. Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest między innymi siłownia zewnętrzna, plac zabaw, miasteczko ruchu drogowego oraz boisko sportowe. Działka nr 14 obr 5 m. Limanowa stanowi pas ulicy Kusocińskiego. Zgodnie z obecnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego działka ewid. nr 47 obr 5 m. Limanowa znajduje się częściowo w terenach sportowo rekreacyjnych z zielenią publiczną symbol US/ZP oraz częściowo w terenach sportowo rekreacyjnych z zielenią publiczną zagrożonych okresowo wodami powodziowymi symbol US/ZP/zz, zaś działka ewidencyjna nr 14 obr 5 m. Limanowa znajduje się w terenach dróg ulic wewnętrznych dojazdów- dojść symbol KDW Oddanie w użyczenie nastąpi na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” na okres do 31 grudnia 2029 roku. Przedłużenie umowy nr 26/ZP/2020 z dnia 26.10.2020 roku. Teren użyczony pod utworzenie infrastruktury rowerowej na terenie Województwa Małopolskiego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020.

Wykaz wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 na okres 21 dni od dnia 20.07.2022 r do dnia 10.08.2022 r.

Pliki do pobrania

Wróć do góry