Deklaracja dostępności
O mieście

Jednogłośne wotum zaufania oraz jednogłośne absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa

W dniu 29 czerwca br. w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku, z uwagi na podjęcie uchwały udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Limanowa oraz uchwały absolutoryjnej z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok.

Podczas debaty nad Raportem o stanie Miasta Limanowa Burmistrz Władysław Bieda szeroko omówił realizację zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych działań w 2021 roku, przedstawił dane dotyczące stanu budżetu i wysokości zadłużenia samorządu, dane demograficzne miasta oraz odniósł się do spraw związanych z oświatą, gospodarką komunalną, wodociągową i kanalizacyjną miasta. W dyskusji nad Raportem o stanie Miasta Limanowa wzięli także udział radni odnosząc się głównie do tematu miejskich inwestycji.

Po zakończonej debacie Rada Miasta Limanowa jednogłośnie udzieliła Burmistrzowi Miasta wotum zaufania.

Po zapoznaniu się z:

– informacją dot. realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie

– informacją o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej

– informacją Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

oraz

po dyskusji w sprawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok, Radni Miasta podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2021 oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Limanowa za 2021 rok.

W dalszej części posiedzenia Rada Miasta Limanowa podjęła także uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
  • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
  • w sprawie przyjęcia do realizacji „Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Limanowa na lata 2022-2025” wraz z prognozą
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Kościuszki 7 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. Nr 558/1 obr 5 m. Limanowa, stanowiącej własność Miasta Limanowa
  • w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w projekcie realizowanym w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającym na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne pn. ”Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę -ETAP II”
  • w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
  • w sprawie zaliczenia części ul. Fabrycznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 

Galeria

Wróć do góry