Deklaracja dostępności
O mieście

29 czerwca odbędzie się LX Sesja Rady Miasta Limanowa

W środę 29 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LX Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Debata nad raportem o stanie miasta Limanowa za 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Limanowa.
 9. Informacja o realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie.
 10. Informacja o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej.
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok wraz z wnioskiem absolutoryjnym.
 12. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie do wniosku absolutoryjnego.
 13. Dyskusja w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2021.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2021 rok.
 16. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 17. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C) w sprawie przyjęcia do realizacji „Projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Limanowa na lata 2022-2025” wraz z prognozą
D) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Kościuszki 7 w Limanowej oznaczonej jako działka ewid. nr 558/1 obr 5 m. Limanowa, stanowiącej własność Miasta Limanowa
E) w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji w projekcie realizowanym w oparciu o zasady programu Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 – polegającym na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne pn. ”Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Miasta Limanowa poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe i na biomasę -ETAP II”
F) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa
G) w sprawie zaliczenia części ul. Fabrycznej do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

 1. Inicjatywy uchwałodawcze.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 4. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                       /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry