Deklaracja dostępności
O mieście

Podpisano porozumienie z władzami Gminy Limanowa ws. współpracy międzygminnej przy realizacji zadań oświatowych

24 maja w Urzędzie Miasta Limanowa władze Miasta podpisały porozumienie z władzami Gminy Limanowa określające zasady współpracy między samorządami przy realizacji zadań oświatowych. Zawarte porozumienie to finał wielu rozmów i negocjacji trwających między samorządami od 5 lat, a podpisane ono zostało po wcześniej podjętych uchwałach intencyjnych Rady Miasta Limanowa oraz Rady Gminy Limanowa.

Podpisane porozumienie daje możliwość realizacji obowiązku szkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto dzieciom zamieszkałym w Gminie w granicach obwodów szkół miejskich funkcjonujących do roku 2017, do czasu zakończenia nauki szkolnej przez roczniki przyjęte do szkół w czasie jego obowiązywania. Dotyczy to miejscowości: Koszary, Łososina Górna, Walowa Góra, Młynne, Sowliny, Stara Wieś i Lipowe.

Dokument współpracy międzygminnej podpisali włodarze obu samorządów: Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda i Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut. Z ramienia Miasta Limanowa przy podpisaniu porozumienia obecni byli:  Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń, Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz, Skarbnik Miasta Limanowa Irena Gawlik i Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Adam Dębski, natomiast Gminę Limanowa wraz z Wójtem reprezentowali Przewodniczący Rady Gminy Limanowa Stanisław Młyński, Radny Gminy Limanowa Daniel Łącki, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej Zuzanna Kolawa oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej Edyta Wyżycka.

Kwota jaką gmina Limanowa przekazywać będzie miastu Limanowa w formie dotacji celowej pozostaje na niezmiennym poziomie  i wynosić będzie 150 tys. zł rocznie, niezależnie od liczby przyjmowanych w drodze rekrutacji uczniów z terenu gminy. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze stron.

Galeria

Wróć do góry