Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta Limanowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 503) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Limanowa Uchwały Nr LI.330.21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa.

Zakres opracowania zmiany studium obejmuje:

1) tereny określone w załącznikach graficznych nr 1-10, w tym projektowaną linię energetyczną kablową 110 kV relacji Muchówka – Łososina, stanowiących integralną część niniejszej uchwały,

2) zmianę części tekstowej studium zawartą w tomie II „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” dotyczącą:

  1. a) ustaleń w kierunkach rozwoju – strukturze przestrzennej określonych w pkt I.4 lit.: A), D), F), G) i N);
  2. b) ustaleń w kierunkach rozwoju – kierunki i zasady rozwoju infrastruktury technicznej określonych w pkt I.6;
  3. c) ustaleń w kierunkach rozwoju – kierunki rozwoju komunikacji określonych w pkt I.7.

Treść uchwały zamieszczono na stronie internetowej – BIP Urzędu Miasta Limanowa: https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,2032519,uchwala-nr-li33021-rady-miasta-limanowa-z-dnia-10-grudnia-2021-r-w-sprawie-przystapienia-do-sporzadz.html

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium.

Wnioski należy składać pisemnie w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, drogą pocztową lub elektroniczną, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@miastolimanowa.pl, w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r. na powyższy adres.

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Na podstawie art. 34, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowych opracowań. Uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie:
1) pisemnej na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa,
2) ustnie do protokołu,

3)
za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@miastolimanowa.pl,
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy w terminie do dnia 17 czerwca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.
Dla ww. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta Limanowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,

2) administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel.
(18) 3372054, e-mail:
sekretariat@miastolimanowa.pl,

3) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,

4) składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5) składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),

7) składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,

8) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa e-mail: iod@miastolimanowa.pl.

Wróć do góry