Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

(Monu)mentalizm detalu – Dyskurs sztuki z historią 27 maja w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej

Po raz kolejny tradycyjne otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym Ziemi Limanowskiej zostanie zastąpione formą inną – subtelniejszą, dyskursywną, pozwalającą na wymianę myśli i zagłębienie się w niebezpieczne meandry sztuki, historii i filozofii humanistyki w zaciszu własnego umysłu. Muzealnicy sięgnęli tym razem po narzędzie jakim jest słuchowisko, dyskurs historyka sztuki z historykiem, rozpatrujących zagadnienie szlacheckiego mecenatu artystycznego na ziemi limanowskiej, w trackie niemającej końca i początku konwersacji, której tematem są szeroko znane zabytki sztuki sakralnej, ale widziane detalicznie, drobiazgowo, zaskakująco.

Wydarzenie rozpocznie się 27 maja 2022 r. o godz. 19.00 na kanałach YouTube i Facebook Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej oraz kanałach partnera projektu Muzeum w Kieżmarku. Będzie stanowić podsumowanie efektów ponad rocznych prac nad międzynarodowym projektem realizowanym wspólnie z Muzeum w Kieżmarku – „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu”.

Od 2020 r. Muzealnicy prowadzili intensywne wielowymiarowe badania nad zagadnieniami udziału szlachty, zamieszkującej ziemię limanowską od XIII do XVIII w., w procesie fundowania sakralnych dzieł sztuki oraz erygowania parafii. Efektem trwających ponad rok prac, w czasie których przeprowadzone liczne kwerendy archiwalne i bibliograficzne, prace terenowe i dokumentujące oraz studia porównawcze jest cyfrowa publikacja „In partibis artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu. Notatnik historyka/ historyka sztuki”, będąca swego rodzaju katalogiem wyselekcjonowanych przez pryzmat mecenatu szlacheckiego zabytków z terenu powiatu limanowskiego. Publikacja w bilingwiczej polsko-słowackiej wersji językowej jest dostępna tutaj: http://www.muzeum.limanowa.pl/pl/154/in-partibis-artem-szlacheckie-wymiary-sztuki-na-polsko-slowackim-pograniczu-notatnik-historyka-historyka-sztuki

W ramach projektu powstała również wystawa skupiająca się na tytułowym monumentalizmie detalu sakralnych dzieł sztuki, kierująca uwagę widzę na często nieuchwytne doświadczenia i wrażenia, wywołane przez obcowanie ze sztuką i przeszłością. Stworzona ekspozycja ma ponadto formę swego rodzaju warsztatu pracy historyka sztuki i historyka, pełnego wątpliwości, hipotez, namysłu, szukania analogii i powiązań, co w efekcie umożliwia odbiorcy „wejście” w toczący się dyskurs i współtworzenie muzealnej narracji.

Materialnym efektem realizacji projektu In partibis artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu stało się natomiast  odtworzenie secesyjnej werandy dworskiej, wzniesionej przez rodzinę Marsów, prawdopodobnie na przełomie XIX/XX w. i przylegającej do wschodniej ściany dworu stanowiącego siedzibę Muzeum. Duch ochrony zabytków przybrał tu najwyższy wymiar, sprawiając że to co utracone, utrwalone wyłącznie na przedwojennych fotografiach, ponownie uobecniło się w teraźniejszości, stanowiąc miejsce eksponowania wspomnianej wyżej wystawy, a także tworząc nową przestrzeń warsztatową – namiastkę Parnasu.

Mikroprojekt „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Całkowita wartość mikroprojektu  wynosi 69 299,43 EUR z czego 49 999,53 EUR stanowi finansowanie z Unii Europejskiej.

Wróć do góry