Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu składającego się z działek ewid. nr 10/4, 10/5

Grafika informująca o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 17 marca 2022 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1030– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż kompleksu składającego się z działek ewid. nr 10/4, 10/5 położonych w Limanowej w obrębie ewid. nr 6 przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka, stanowiącego własność Miasta Limanowa, objętych KW NS1L/00035608/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Kompleks składający się z działek ewid. nr 10/4, 10/5 obr 6 m Limanowa o łącznej powierzchni 0,0107 ha, którego cena wywoławcza wynosiła 16 906,00 zł brutto (kwota zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%).

Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu, dotyczące przedmiotowego kompleksu.

Do przetargu na nabycie kompleksu dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości tworzącej kompleks składający się z działek ewid. nr 10/4, 10/5 obr 6 m. Limanowa wyniosła 17 106,00 złotych a nabywcą zostali Pan Andrzej Kędroń i Pan Grzegorz Pietrzak w udziałach po ½.

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 25.03.2022 r. do dnia 01.04.2022 r.

 

Burmistrz Miasta Limanowa

mgr inż. Władysław Bieda

Wróć do góry