Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

INFORMACJA dla rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub uczniem będącym obywatelem Ukrainy

Grafika dotycząca informacji dla rodziców lub osób sprawujących opiekę nad dzieckiem lub uczniem będącym obywatelem Ukrainy

Dzieci i uczniowie, będący obywatelami Ukrainy, którzy przybyli po 24 lutego 2022 r. i uczą się w szkole lub przedszkolu działającym w systemie państwa ukraińskiego w formule kształcenia na odległość (nauka zdalna), nie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki w rozumieniu prawa polskiego.

W takim przypadku Rodzic lub osoba sprawująca opiekę  nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej  ze względu na miejsce pobytu  dziecka lub ucznia  oświadczenie o kontynuacji  przez dziecko lub ucznia  kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem, którego miejscem pobytu jest Miasto Limanowa  składa w/w oświadczenie do Urzędu Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9.

W załączeniu do pobrania:

  1. wzór oświadczenia w języku polskim
  2. wzór oświadczenia w języku ukraińskim

Pozostali uczniowie mogą na zasadach określonych w art. 165 i 166 Prawo oświatowe kształcić się w polskim systemie oświaty.

Wybór więc najodpowiedniejszego rozwiązania dla dzieci ukraińskich uchodźców pozostaje w kompetencjach rodziców/tymczasowych opiekunów.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie  organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy ( Dz.U. z 2022 poz. 645) znajduje się TUTAJ

 

ІНФОРМАЦІЯ для батьків або осіб, які доглядають за дитиною чи студентом, який є громадянином України.

Діти та учні, які є громадянами України, які прийшли після 24 лютого 2022 р., І вчилися в школі чи дитячий сад, що працює в системі української держави у формулі дистанційної освіти (віддалена наука), не підлягають зобов’язанні щорічного до- підготовка школи, шкільне зобов’язання або зобов’язання щодо навчання у значенні польського права.

У цьому випадку батько або людина, яка виконує дитину або студент, складається з муніципалітету, відповідального за місце перебування дитини або студент, щоб продовжувати дитину або студентську освіту в українській системі освіти.

Батько або догляд за дітьми або студент, місце, яке залишилося, – це місто Ліманоу, подає заяву до мерії Ліманоу-вул. Іван Павло II 9.

Додано до завантаження:

  1. Шаблон тверджень польською
  2. Шаблон висловлювань українською мовою

Інші студенти можуть на умовах, зазначених у ст. 165 та 166 освітніх прав на виховання польської системи освіти. Вибір найбільш підходящого рішення для дітей українських біженців залишається у компетенції батьків / тимчасових опікунів тут

 

 

 

 

Wróć do góry