Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 868/2 położonej w obrębie nr 5 przy ul. Z.Augusta w Limanowej

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 868/2 stanowiącej własność Miasta Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 5 przy ul. Zygmunta Augusta w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00032034/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 868/2 obr. 5 o powierzchni 0,0117 ha w kształcie trójkąta prostokątnego, przylega południową granicą do drogi powiatowej ulicy Zygmunta Augusta, bez urządzonego zjazdu (w celu uzgodnienia zjazdu konieczne jest uzyskanie warunków wykonania zjazdu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Limanowej). Uzbrojenia na działce brak, pełne na sąsiednich działkach.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa przedmiotowa nieruchomość znajduje się:

– w większości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług towarzyszących symbol MN/U,

– w niewielkiej części w terenach rolnych symbol R,

– w niewielkiej części w terenach istniejących linii energetycznych napowietrznych średniego napięcia 15kV ze strefą ochronną i stacjami transformatorowymi symbol E3,

– w niewielkiej części w terenach istniejących linii energetycznych kablowych średniego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi symbol E4,

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza działki 868/2 (pow.0,0117 ha) niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa- wynosi 17 550,00 zł.

Powyższa cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000,00 zł w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Wpłata wadium w wysokości 2 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 15 kwietnia 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (18) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Wróć do góry