Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Do 18 marca przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na członków Rady Muzeum Ziemi Limanowskiej

Burmistrz Miasta Limanowa informuje, że do 18 marca br. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Rady Muzeum Ziemi Limanowskiej.

Uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na członków Rady Muzeum są sto­wa­rzy­sz­e­nia na­uko­we i twórcze oraz fun­da­cje i inne in­sty­t­u­cje wspie­rające dz­i­a­ła­lność mu­z­e­um, a także Rada Mi­a­sta Limanowa, dy­r­e­ktor mu­z­e­um oraz jed­no­stka sa­mo­rządu tery­to­ri­a­ln­ego (art. 11 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1996 r, o muzeach). Zgło­sz­e­nia ka­n­dy­datów po­wi­nny za­wie­rać imię, na­zwi­sko oraz krótkie prz­ed­sta­wie­nie sy­l­we­tki ka­n­dy­da­ta.

Osta­t­e­czną de­cy­zję co do skła­du Rady Mu­z­e­um po­d­e­jm­ie po­d­czas sesji Rada Mi­a­sta Limanowa.

Zgo­d­nie ze sta­t­u­t­em Mu­z­e­um Regionalnego Ziemi Limanowskiej, Rada Mu­z­e­um skła­da się z 6 osób. Jej za­da­niem jest: spra­wo­wa­nie  nadz­o­ru  nad pra­wi­dło­wym wy­pełni­a­niem  przez  mu­z­e­um  jego  zadań, oceni­a­nie  na  pod­sta­wie  spra­wo­zda­nia dz­i­a­ła­lności mu­z­e­um oraz opi­n­io­wa­nie prz­e­dłożonego przez dy­r­e­kto­ra ro­cznego planu dz­i­a­ła­lności.
Ka­d­e­ncja czło­nków Rady Mu­z­e­um trwa czt­ery lata. Członkostwo w Radzie Muzeum jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wróć do góry