Deklaracja dostępności
O mieście

25 marca odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Limanowa

Zdjęcie z informacją o LV Sesji Rady Miasta Limanowa

W piątek 25 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok
B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040
C. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Limanowa na lata 2022 – 2024 r.
D. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 dla mieszkańców Miasta Limanowa
E. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działki ewid. nr 289/6 obr 5 m. Limanowa
F. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Limanowa w 2022 roku
G. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Miastem Limanowa a Skarbem Państwa- Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
H. w sprawie przyznania tytułu i medalu Honorowy Obywatel Miasta Limanowa

9. Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej z realizacji następujących zadań za 2021 rok:

– z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej
– sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023”
– sprawozdanie z realizacji „Programu integracji społecznej i obywatelskiej  Romów w Polsce na lata 2021-2030”.

 1. Sprawozdanie za rok 2021 z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022.
 2. Inicjatywy uchwałodawcze.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                         /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

 

 

Wróć do góry