Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Grafika informująca o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA OGŁASZA

Przetarg ustny nieograniczony na udostępnienie jednego miejsca handlowego w celu sprzedaży zniczy, kwiatów przed cmentarzem komunalnym, zlokalizowanym na działce 322/2 obr. 4 przy ul. Bronisława Czecha w Limanowej w okresie 12 miesięcy z wyłączeniem dni objętych odrębnym przetargiem na sprzedaż zniczy i kwiatów w związku z uroczystościami na cmentarzach w okresie wiosennym i jesiennym.

Sprzedaż zniczy, kwiatów na terenie objętym przedmiotowym przetargiem może być wyłącznie prowadzona w godzinach zamknięcia Zakładu Pogrzebowego i sklepu funkcjonującego pod adresem ul. Bronisława Czecha 5A w Limanowej, który będzie czynny w następujące dni i godziny:

  • w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 700 do 1600
  • w soboty od 800 do 1300

Miejsce o pow. 10 m2 pod ustawienie stoiska handlowego do sprzedaży wyłącznie zniczy, kwiatów objęte przedmiotowym przetargiem jest w całości ogrodzone i będzie otwierane przez przedstawiciela Zakładu Pogrzebowego lub sklepu działającego pod adresem ul. Bronisława Czecha 5A w Limanowej po zakończeniu jego działania.

Posadowienie jakichkolwiek obiektów (wiaty, kontenera, namiotu, itp.) wymaga uzgodnienia z Miastem Limanowa.

Osoba która wygra przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod ustawienie stoiska do sprzedaży zniczy, kwiatów będzie miała całkowity zakaz prowadzenia handlu w godzinach pracy Zakładu Pogrzebowego i sklepu funkcjonującego pod adresem ul. Bronisława Czecha 5A w Limanowej.

Zainteresowani dzierżawą miejsca handlowego (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2022 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 19.04.2022 r. do godz. 1530.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę oferenta i jego siedzibę.
  2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Własnoręczny podpis oferenta.
  5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców zawierający w przedmiocie działalności sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach.
  6. Dowód wpłaty wadium w wysokości 100 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w terminie do 19.04.2022 r. w taki sposób, aby w dniu 19 kwietnia 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.
  7. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Miasta Limanowa wystawione przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Limanowa.
  8. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości miesięcznej stawki dzierżawy za 1 stanowisko handlowe (ok. 10 m2). Lokalizacja stanowiska została przedstawiona na szkicu stanowiącym załącznik do przedmiotowego ogłoszenia. Stawka wywoławcza opłaty wynosić będzie 100 zł brutto za 1 stanowisko. Stawka wywoławcza zawiera doliczony podatek VAT w wysokości ustawowej 23%. Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę. Postąpienie minimalne w licytacji 5,00 zł.

Uchylenie się od podpisania umowy na wylicytowanie przez oferenta stanowisko handlowe skutkuje przepadkiem wadium.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Limanowa- Wydział Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska pod numerem telefonu 18/337 20 54 wew. 164, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Pliki do pobrania

Wróć do góry