Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Rozpoczął się nabór do terytorialnej służby wojskowej w ramach tworzenia 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej

Plakat dotyczący naboru do terytorialnej służby wojskowej w ramach tworzenia 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej

Rozpoczął się nabór do 114. batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu do wstępowania do formacji zachęca m.in. druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obowiązujące obecnie zasady przyjęcia oraz kryteria naboru:

Każdy żołnierz TSW otrzymuje kwotę 411 zł (słownie: czterysta jedenaście złotych 00/100 gr) miesięcznie, co stanowi uposażenie za tzw. dyspozycję, dodatkowo dzienne uposażenie wg stopnia i korpusu.

Na przykładzie stopnia szeregowego uposażenie przysługujące żołnierzowi TSW w następujących wariantach wynosi:

szeregowy – bez przeszkolenia wojskowego – uczestniczy początkowo w 16 dniach szkolenia podstawowego, za które otrzyma: 117,14 zł (za dzień szkolenia) x 16 dni = 1874,24 zł, ponadto 411 zł (miesięczne uposażenie za dyspozycję)

szeregowy – żołnierz rezerwy – uczestniczy początkowo w szkoleniu wyrównawczym w wymiarze 8 dni, za które otrzyma: 117,14 zł x 8 dni = 937,12 zł; średniomiesięczne uposażenie za szkolenie rotacyjne (2 dni) + dyspozycja = 234,28 zł + 411 zł = 645,28 zł – w stopniu szeregowego.

Płatność za dzień szkolenia wzrasta zgodnie ze stopniem i korpusem osobowym (przedstawiony przykład dot. pierwszego stopnia wojskowego – szeregowego).

Podkreślić należy, że  żołnierz terytorialnej służby wojskowej jest bezpłatnie zakwaterowany i żywiony, otrzymuje także umundurowanie i wyposażenie, a każda podwyżka uposażeń w resorcie obrony narodowej dotyczy także żołnierzy TSW.

Wstępne kryteria jakie wymagane są od potencjalnego kandydata to:

  • niekaralność za przestępstwa umyślne;
  • wiek od 18 r.ż. do 55 r.ż. (korpus szer.), do 63 r.ż. (korpus ofic., i pdf);
  • zdolność do czynnej służby wojskowej;

Oferta TSW kierowana jest do kobiet i mężczyzn, do żołnierzy rezerwy a także osób, które w wojsku nigdy nie były.

Pierwsze szkolenie na terenie powiatu limanowskiego planowane jest na miesiąc kwiecień br.

Więcej informacji można uzyskać w WKU w Nowym Sączu ul. Czarnieckiego 13, nr tel.: 261-138-703 lub 261-138-704.

Plakat informujący o naborze do terytorialnej służby wojskowej w ramach tworzenia 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej
Plakat zawierający informacje dot. naboru do terytorialnej służby wojskowej w ramach tworzenia 114 batalionu lekkiej piechoty w Limanowej
Wróć do góry