Deklaracja dostępności
O mieście

25 lutego odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta Limanowa

Grafika informująca o obradach Sesji Rady Miasta Limanowa

W piątek 25 lutego 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad Urzędu Miasta Limanowa odbędzie się LIV Sesja Rady Miasta Limanowa.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Wystąpienia osób zaproszonych.
 5. Pytania radnych do osób zaproszonych.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2022 rok

B) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040

C) w sprawie zmiany uchwały NR XLVIII.317.21 Rady Miasta z dnia 29 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania: „Opracowanie studium techniczno- ekonomiczno-środowiskowego budowy nowej drogi pomiędzy DW 966 a DW 965 w rejonie Limanowej”

D) w sprawie udzielenia Powiatowi Limanowskiemu pomocy finansowej w ramach zadania: „Budowa i przebudowa przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1609 K Limanowa – Kamienica w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+401,55 w miejscowości Limanowa, miasto Limanowa, powiat limanowski”

E) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

F) w sprawie zmiany uchwały nr IV/25/19 Rady Miasta Limanowa z dnia 25.01.2019 roku w sprawie  ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”

 1. Zatwierdzenie przez Radę planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
 2. Inicjatywy uchwałodawcze.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                                        /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

 

 

Wróć do góry