Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Grafika informująca o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu składającego się z działek ewid. nr 10/5, 10/4 stanowiącego własność Gminy Miasto Limanowa, położonego w Limanowej w obrębie nr 6, objętego księgą wieczystą nr NS1L/00035608/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Kompleks o łącznej powierzchni 0,0107 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka w Limanowej składa się z działki ewidencyjnej nr 10/5 obr 6 m. Limanowa o pow. 0,0025 ha oraz działki ewid. nr 10/4 obr. 6 m. Limanowa o pow. 0,0082 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług symbol MW/U. Działki o niewielkiej powierzchni które tworzą kompleks w kształcie trójkąta.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Działki, będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż działek nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza kompleksu składającego się z działek ewid. nr 10/4, 10/5 obr 6 m. Limanowa o powierzchni 0,0107 ha stanowiącego własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 16 906,00 zł brutto.

Cena zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2022 roku o godz. 1030 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 900,00 zł w terminie do dnia 14 marca 2022 roku.

Wpłata wadium w wysokości 900,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działek których wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 14 marca 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena kompleksu ustalonego w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Wróć do góry