Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa – MRPO 2014-2020

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Działanie5.2: Rozwijanie systemu gospodarki odpadami,

Poddziałanie 5.2.2: Gospodarka odpadami

Tytuł: Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Miasta Limanowa

Cel: Odbiór, transport i utylizacja odpadów azbestowych z 222 budynków, w ilości 360 ton.

Charakterystyka projektu: W ramach realizacji projektu zostaną usunięte odpady zawierające azbest, które szkodliwie wpływają na środowisko. Na dzień 31 grudnia 2021 roku, w ramach projektu usunięto azbest z 137 budynków w ilości 251,27 ton co stanowi odpowiednio 61,71% i 97,58% wartości docelowej projektu.

Wróć do góry