Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystąpienia Gminy Miasto Limanowa do programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne”

Grafika dotycząca Programu „Centra opiekuńczo - mieszkalne”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, iż Gmina Miasto Limanowa rozważa możliwość przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem utworzenia Centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnieniem systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Planowane jest utworzenie Centrum dla 20 osób.

Program adresowany jest do gmin i powiatów, które zorganizują usługi zamieszkiwania  w formie pobytu dziennego lub całodobowego w Centrach. Celem programu jest umożliwienie niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych na miarę swoich potrzeb, poprawa jakości życia uczestników w ich środowisku lokalnym oraz zapewnienie uczestnikom pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.

W Centrum może być realizowana usługa opieki wytchnieniowej, na podstawie Programu „Opieki wytchnieniowej” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Usługi te mogą być świadczone w ramach pobytu dziennego lub pobytu całodobowego.

Do ewentualnego przystąpienia do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” niezbędne jest ustalenie zapotrzebowania na tę usługę na terenie gminy Miasta Limanowa.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o złożenie deklaracji uczestnictwa oraz wypełnienie ankiety potrzeb w terminie do dnia 26 stycznia 2022 r. i  przekazanie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego 11, 34-600 Limanowa.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 18 3371 310.

Deklarację oraz ankietę, która do pobrania jest TUTAJ można składać tradycyjną drogą pocztową, bezpośrednio pracownikom socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej. Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę na terenie Gminy Miasto Limanowa.

Wróć do góry