Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Wymiana/likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w 100 budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Limanowa

Rusza nabór do programu STOP SMOG

Grafika do informacji dotyczącej Programu "Stop Smog"
Grafika obrazująca proces realizacji Programu "Stop Smog"

Chętni mieszkańcy spełniający określone kryteria mogą kontaktować się z ekodoradcą w Urzędzie Miasta Limanowa
pod nr tel. 18/ 337 20 54 wew. 164 ; e-mail: emol@miastolimanowa.pl

 

28 października 2021 roku Miasto Limanowa podpisało porozumienie na realizacje rządowego programu STOP SMOG.

Program „Stop Smog” pozwala właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych, którzy osiągają najniższe zarobki, na bardzo korzystnych warunkach finansowych ocieplić domy, wymienić w nich okna oraz instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co poprawia komfort życia, ale również obniża rachunki za ogrzewanie oraz pozytywnie wpływa na jakość środowiska, gdyż do atmosfery dostaje się mniej szkodliwych substancji. Osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów ponoszą bowiem jedynie około 10% kosztów inwestycji. Koszty wykonania przedsięwzięcia niskoemisyjnego jednego budynku/lokalu wynoszą średnio ok. 53 tys. zł.

Harmonogram  prac  termomodernizacyjnych  w ramach „Stop Smog” w Mieście Limanowa przewiduje realizacje 100 inwestycji w podziale na 4 lata: po 25 inwestycji rocznie do zakończenia projektu tj. do 27.10.2025 roku.

W ramach programu „Stop Smog”, Miasto może zawrzeć umowę na termomodernizację domu jednorodzinnego z osobą, która spełnia m.in określone warunki:

  • jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku/lokalu jednorodzinnego oraz faktycznie zamieszkuje budynek, w którym ma być zrealizowane przedsięwzięcie,
  • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury (czyli : 2189,04 zł netto) i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym ( czyli : 1563,60 zł netto)
  • złoży oświadczenie o liczbie osób w gospodarstwie domowym oraz oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach majątkowych, przy czym łączna wartość majątku nie przekroczy kwoty 53.000,00 zł (z wyłączeniem wartości budynku/lokalu oraz gruntu związanego odpowiednio z nieruchomością),
  • udostępni swój dom ekipom budowlanym i instalatorskim, audytorom energetycznym a także  wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości 10% w sposób określony w uchwale Rady Miasta.
  • w stosunku do wnioskodawcy nie toczy się postępowanie egzekucyjne.
  • w budynku jednorodzinnym lub lokalu wnioskodawcy nie jest prowadzona działalność gospodarcza,

Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych może być prowadzona tylko w budynkach jednorodzinnych, dla których pozwolenia na budowę zostały wydane przed 1 stycznia 2009 r.

Zakres inwestycji będzie wynikał z audytu energetycznego przy czym obowiązuje likwidacja kotła na paliwo stałe.

Dodatkowo przez 5 lat od zakończenia przez Miasto porozumienia z NFOŚ i GW , nie można zbyć takiej nieruchomości, w przeciwnym razie będzie konieczność zwrotu dotacji. Przez ten sam okres gmina ma prawo kontrolować, czy przestrzegane są warunki umowy wynikającej z porozumienia jakie zawierane jest pomiędzy Miastem a mieszkańcem. Jeśli w trakcie kontroli zostałoby stwierdzone, że właściciel domu zainstalował dodatkowe urządzenia grzewcze, Miasto może zażądać zwrotu pieniędzy.

Regulamin programu został przyjęty uchwałą rady Miasta Limanowa z dnia 29.12.2021 i jest dostępny na stronie BIP Miasta Limanowa:https://bip.malopolska.pl/umlimanowa,a,2039966,uchwala-nr-lii33921-rady-miasta-limanowa-z-dnia-29-grudnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-rea.html

Wniosek wraz z załącznikami do aplikowania w programie  dostępny jest poniżej lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta Limanowa.

Wniosek o zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego

Załączniki do wniosku

Wzór oświadczenia o środkach własnych

Wymiana/likwidacja źródeł ciepła i termomodernizacja w 100 budynkach jednorodzinnych na terenie Miasta Limanowa

Zadanie współfinansowane z budżetu państwa w ramach :

”Porozumienia nr 3/2021/Limanowa na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych
ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów ”

Beneficjent: Miasto Limanowa

Okres realizacji: 28.10.2021 r. do 27.10.2025 r.

Poziom dofinansowania: 70%

Kwota dofinansowania: 3 425 304,88 zł

Całkowita wartość Porozumienia:4 893 292,68zł

 

https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/

Wróć do góry