Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie urzędowe

Grafika przedstawiająca tekst "Ogłoszenie urzędowe"

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia  pod nazwą „ Przebudowa  obiektu mostowego   JNI 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej  nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach”

OGŁOSZENIE

Na podstawie  art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zmianami – zwanej dalej ustawą  ooś)  oraz art.  49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz.735 ) w związku z art. 74 ust.3  ustawy ooś  oraz art. 1 pkt 2  ustawy z dnia  30 marca  2021r.  o zmianie  ustawy o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 784) informuję, że :

– na wniosek z dnia 27.07.2021 roku  Powiatu Limanowskiego w dniu 16.12.2021 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Przebudowa  obiektu mostowego   JNI 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej  nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach”

– dane o przedmiotowej  decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.ekokarty.pl/wykaz/miastoLimanowa),

– z  treścią decyzji  oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska  przy ul. Jana Pawła II 9,  w poniedziałek w godzinach od 7 30 – 1700, od wtorku do czwartku w godzinach od 7 30 – 1530 i w piątek w godzinach od 7 30 – 1400,

– zgodnie z art.1 pkt 2  ustawy z dnia  30 marca 2021 r.  o zmianie  ustawy o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 784), treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 14 dni od dnia publikacji 22.12.2021 r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu ul. Gorzkowska 30,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Limanowa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ogłoszenie  uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wróć do góry