Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Grafika przedstawiająca tekst "Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa"

OGŁOSZENIE  Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/193/20 Rady Miasta Limanowa z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

                                                                                            z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 29 grudnia 2021r. do dnia 20 stycznia 2022r. w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 305.

Informacje bezpośrednie będą indywidualnie przekazywane wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: sekretariat@miastolimanowa.pl lub telefonicznie pod numerem (18) 3372054 wew. 163. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostaje również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Limanowa (www.miastolimanowa.pl). Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022r. w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju nr 207 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Limanowa w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w formie elektronicznej w tym za pomocą platformy usług administracji publicznej e-PUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2021r.

Projekt Uchwały dostępny jest TUTAJ

Rysunek planu wyłoż. dz 2.3 , 3.18 obr. 6  TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dz. 2.3 , 3.18 w obr. 6 TUTAJ

Rysunek planu wyłoż. dz. 616/4 obr.3 TUTAJ

Prognoza oddziaływania na środowisko dz. 616/4 obr. 3 TUTAJ

 

——————–

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta Limanowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel.(18) 3372054 , e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi ,

8)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa: e-mail: iod@miastolimanowa.pl 

 

 

 

Wróć do góry