Deklaracja dostępności
O mieście

Budżet Miasta Limanowa na 2022 rok przyjęty jednogłośnie – na inwestycje przeznaczonych zostanie ponad 29 mln złotych

Na zdjęciu obrady LII Sesji Rady Miasta Limanowa

W środę 29 grudnia Rada Miasta Limanowa jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Miasta Limanowa na 2022 rok. „Jest to budżet dobry, budżet który pozwoli na dalszy inwestycyjny rozwój miasta” – mówił podczas sesji Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, dziękując radnym za podjęcie jednogłośnej decyzji o jego przyjęciu oraz wszystkim osobom, dzięki którym udało się opracować plan dochodów i wydatków samorządu na okres najbliższych dwunastu miesięcy, a w szczególności Skarbnikowi Miasta Limanowa Irenie Gawlik. W przyszłorocznym budżecie na inwestycje zaplanowano kwotę przekraczającą 29 milionów złotych – najwyższą w ciągu ostatnich kilku lat.

Budżet Miasta Limanowa na 2022 rok zakłada dochody na poziomie 102 mln 351 tys. zł, natomiast wydatki  wynieść mają 105 mln 882 tys. zł,  z czego kwota 29 mln 317 tys. zł zaplanowana została na zadania inwestycyjne.

Jest to kwota przewyższająca środki jakie przeznaczone zostały na cele inwestycyjne w budżecie miasta Limanowa w okresie ostatnich kilku lat  – w roku 2020 miasto zrealizowało wydatki majątkowe w wysokości 23 mln 654 tyś. zł , natomiast w roku 2021 r. który dobiega końca planuje wykonać  – 23 mln 48 tys. zł.

Największe z przewidzianych do realizacji zadań w 2022 roku dotyczyć będą:

– budowy mostu przy ul. Lipowej wraz z dojazdami (10 mln 200 tys. zł)

– budowy mostu przy ul. Józefa Marka i ul. Sikorskiego (9 mln 200 tys. zł)

– niskoemisyjnego transportu miejskiego ( 5 mln 294 tys. zł)

– budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Bednarczyka ( w 2022 roku będzie to kwota ok. 1 mln zł, przy całości zadania szacowanego na 30 mln zł)

– realizacji zadań w ramach programu „Stop Smog” (w 2022 r. przeznaczona zostanie na ten cel kwota 1 mln 218 tys. zł)

– rozbudowy sieci wodociągowej ( 596 tys. zł – przy czym na zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej miasto wnioskować będzie w ramach II naboru funduszu „Polski Ład”)

– zakupu sprzętu do szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości” (263 tyś. zł)

– modernizacji i doposażenia placów zabaw ( 203 tys. zł)

– wspólnie z powiatem realizacji zadania związanego powstaniem Kompleksu Sportowego w przy ul. Kusocińskiego  – kwota zarezerwowana w budżecie miasta na prace projektowe to 340 tys. zł ( taką samą kwotę zabezpieczy Powiat Limanowski)

W budżecie przewidziano także kwotę na prace dokumentacyjne związane z realizacją poszczególnych inwestycji.

Jak zaznaczył podczas sesji Burmistrz Miasta są to najważniejsze zadania inwestycyjne jakie przewidziano do realizacji w 2022 roku, jednak oprócz nich w miarę posiadanych środków  wykonywane będą także i mniejsze inwestycje. Podkreślił  także, że największe z zaplanowanych dużych zadań uda się rozpocząć dzięki środkom pozyskanym przez miasto w ramach funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19 w kwocie 7 mln 100  tys. zł na budowę mostu przy ul. Lipowej oraz środkom z funduszu „Polski Ład”, gdzie w ramach I naboru miasto pozyskało kwotę największą wśród limanowskich samorządów w wysokości 30 mln zł.

Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda uchwalony przyszłoroczny budżet Miasta Limanowa nazwał „budżetem dobrym”, który pozwoli kontynuować prowadzoną politykę prorozwojową miasta. Jak nadmienił włodarz miasta od 2011 roku na zadania inwestycyjne na terenie Miasta Limanowa wydatkowano kwotę 229 mln 197 tys. złotych.

W trakcie obrad Radni Miasta Limanowa również jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2022 do 2040.

 

 

Wróć do góry