Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Limanowa

Plakat informujący o Zawiadomieniu Burmistrza

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10§1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz.735) w związku z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021r.  Dz. U. z 2021. poz. 247 )

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia

strony postępowania administracyjnego   w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,  dla przedsięwzięcia  pod nazwą „ Przebudowa  obiektu mostowego   JNI 35000255 w km 1+670 w ciągu drogi powiatowej  nr 1609K Limanowa – Kamienica w miejscowości Stara Wieś wraz z przebudową jezdni i pobocza na dojazdach” , że w dniu 12.11.2021  wystąpił  z wnioskiem do  Wójta Gminy Limanowa  o opinię w powyższej sprawie .

Informuje się , że zgodnie z  art. 75 ust. 4  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021r.  Dz. U. z 2021. poz. 247 )  w przypadku przedsięwzięć wykraczających poza obszar jednej gminy , decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wydaję się po zasięgnięciu opinii organu  właściwego dla pozostałego terenu , na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego zawiadomienia.

 

Wróć do góry