Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Plakat informujący o ogłoszeniu Burmistrza Miasta Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza

o unieważnieniu w części przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działek położonych w Limanowej w obrębie ewid. nr 6 przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka oraz ul. Spokojnej w Limanowej.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Miasta Limanowa unieważnia w części dotyczącej zbycia kompleksu nr 1 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości działek położonych w Limanowej w obrębie ewid. nr 6 przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka oraz ul. Spokojnej w Limanowej z następujących przyczyn:

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działek ewidencyjnych nr 10/4, 10/5 obr 6 m. Limanowa tworzących kompleks nr 1 z dniem 21 października 2021 roku uległo zmianie.

W związku z powyższym konieczne jest unieważnienie przetargu we wskazanym powyżej zakresie.

Ogłoszenie:

Burmistrz Miasta Limanowa  

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech kompleksów stanowiących własność Gminy Miasto Limanowa, położonych w Limanowej w obrębie nr 6, objętych księgą wieczystą nr NS1L/00035608/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Kompleks nr 1 o łącznej powierzchni 0,0107 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka w Limanowej składa się z działki ewidencyjnej nr 10/5 obr 6 m. Limanowa o pow. 0,0025 ha oraz działki ewid. nr 10/4 obr. 6 m. Limanowa o pow. 0,0082 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki leżą w większości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług symbol MN/U oraz w niewielkiej części w terenach rolnych symbol R. Działki o niewielkiej powierzchni które  tworzą kompleks w kształcie trójkąta.

Kompleks nr 2 o łącznej powierzchni 0,0080 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka i Spokojnej w Limanowej składa się z działki ewidencyjnej nr 13/16 obr 6 m. Limanowa o pow. 0,0017 ha oraz działki ewid. nr 1033/57 obr. 6 m. Limanowa o pow. 0,0063 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 13/16 obr. 6 m. Limanowa leży w terenach rolnych symbol R, zaś działka ewid. nr 1033/57 obr 6 m. Limanowa leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług symbol MN/U. Działki niezabudowane o niewielkiej powierzchni i kształcie zbliżonym do prostokąta. Od południa graniczą z działką nr 9/7 zabudowaną budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy od północy z działką nr 1033/43 obr 6 m. Limanowa zabudowaną budynkiem mieszkalnym. Brak uzbrojenia na działkach. Przez przedmiotowe działki przebiega rów odprowadzający wody opadowe z powyższego osiedla mieszkaniowego. Przedmiotowe działki w momencie zbycia zostaną obciążone służebnością korzystania z istniejącego rowu, cieku wodnego na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działek 13/15 i 11/4 obr 6 m. Limanowa.

Kompleks nr 3 o powierzchni 0,0064 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka i Spokojnej w Limanowej składający się z działki ewid. nr 1033/58 obr. 6 m. Limanowa. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług symbol MN/U. Działka o niewielkiej powierzchni kształcie zbliżona do prostokąta. Od południa graniczy z działką nr 9/14 od północy z działką nr 1033/43 obr 6 m. Limanowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Brak uzbrojenia na działce, media dostępne na sąsiednich działkach. Przez przedmiotową działkę przebiega rów odprowadzający wody opadowe z powyższego osiedla mieszkaniowego. Działka w momencie zbycia zostanie obciążona służebnością korzystania z istniejącego rowu, cieku wodnego na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działek 13/15 i 11/4 obr 6 m. Limanowa.

Kompleks nr 4 o powierzchni 0,0078 ha położony przy ul. Biskupa Piotra Bednarczyka i Spokojnej w Limanowej składający się z działki nr 1033/59 obr 6 m. Limanowa. Zgodnie z miejscowy planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług symbol MN/U. Działka o niewielkiej powierzchni kształcie zbliżona do prostokąta. Od południa graniczy z działką nr 9/14 od północy z działką nr 1033/43 obr 6 m. Limanowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym. Brak uzbrojenia na działce, media dostępne na sąsiednich działkach. Przez przedmiotową działkę przebiega rów odprowadzający wody opadowe z powyższego osiedla mieszkaniowego. Działka w momencie zbycia zostanie obciążona służebnością korzystania z istniejącego rowu, cieku wodnego na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działek 13/15 i 11/4 obr 6 m. Limanowa.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Działki, będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż działek nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Ceny wywoławcze poszczególnych kompleksów stanowiących własność Gminy Miasto Limanowa wynoszą:

1)      Kompleks nr 1 o powierzchni 0,0107 ha- 16 906,00 zł brutto;

2)      Kompleks nr 2 o powierzchni 0,0080 ha- 6 320,00 zł brutto;

3)      Kompleks nr 3 o powierzchni 0,0064 ha- 5 056,00 zł brutto;

4)      Kompleks nr 4 o powierzchni 0,0078 ha- 6 162,00 zł brutto.

Ceny zawierają doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2021 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 900,00 zł w terminie do dnia 15 listopada 2021 roku.

Wpłata wadium w wysokości 900,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu jednego wybranego kompleksu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer kompleksu, którego wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 15 listopada 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena kompleksu ustalonego w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry