Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie o przetargu

Plakat dotyczący ogłoszenia o przetargu

BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony dzierżawy miejsc handlowych w celu sprzedaży zniczy, kwiatów w obrębie cmentarza przy ul. Szwedzkiej, ul. Ks. Łazarskiego, ul. Br. Czecha oraz ul. Owocowej w Limanowej
w dniach
 29 października 2021 r. – 02 listopada 2021r.

Zainteresowani dzierżawą miejsc handlowych (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 22.10.2021 r. do godz. 1400.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę oferenta i jego siedzibę.
  2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Własnoręczny podpis oferenta.
  5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców zawierający w przedmiocie działalności sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach.
  6. Dowód wpłaty w wysokości 400,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004 w terminie do 22.10.2021 r.
  7. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9, sala narad nr 207.

Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości stawki dzierżawy za 1 stanowisko handlowe ( 4-5 m2 ). Licytacja będzie odrębna dla każdego stanowiska.
Z lokalizacją stanowiska można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Limanowa. Wywoławcza stawka opłaty wynosić będzie 410,00 zł netto.  za 1 stanowisko. Do stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę. Postąpienia minimalne w licytacji  10,00 zł netto.

Wpłacone wadium przez uczestników przetargu będą stanowić kaucję, która będzie zaliczona na poczet opłaty należnej za dzierżawę stoiska handlowego.

Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia przetargu. Zastrzega się ilość przeznaczonych do dzierżawy miejsc handlowych z uwagi na planowane inwestycje.

Osoby, które przetarg wygrają zobowiązane są w terminie do dnia 28 października 2021 r. do stawienia się w Urzędzie Miasta Limanowa w celu pobrania blankietu wpłaty za wylicytowanie stanowisko handlowe, uregulowania należności oraz podpisania umowy dzierżawy. Do opat wnoszonych po w/w terminie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

W razie ustalenia pełnomocnika do reprezentowania oferenta na przetargu dodatkowo wymagane jest pisemnie udzielone pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową 17,00 zł. za pełnomocnictwo.

Dodatkowe informacje o przetargu udziela Urząd Miasta Limanowa – Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 303 oraz telefonicznie pod nr 18/ 337-20-54  wew. 181, 167 .

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry