Deklaracja dostępności
O mieście

Wyłoniony wykonawca na opracowanie projektu geologicznego stabilizacji osuwiska przy ul. Paderewskiego

Osuwisko przy ul. Paderewskiego w Limanowej

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. ”Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zadania „Stabilizacja osuwiska nr 15864 wraz z odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego w km 0+750-0+800 w m. Limanowa” spośród dwóch oferentów z ofertą najkorzystniejszą wybrany został Wykonawca IZGEO GEOLOGIA Izabela Bodziony z Podegrodzia. Umowa na opracowanie projektu geologicznego z wybranym Wykonawcą podpisana zostanie po przyznaniu na ten cel środków od Wojewody Małopolskiego, o które wystąpił samorząd Miasta Limanowa.

Przypomnijmy – po uaktywnieniu się osuwiska na ul. Paderewskiego co miało miejsce w połowie maja br. zamknięty został odcinek tej drogi na długości kilkudziesięciu metrów. Na miejscu  wykonywane  były prace doraźne, które nie przyniosły jednak oczekiwanych efektów, a zamakanie korpusu drogi od rozlewiska położonego w dole drogi powodowało dalsze osuwanie się skarpy drogi i powiększenie zapadliska.

Osuwisko przy ul. Paderewskiego w Limanowej

Wówczas samorząd miasta wystąpił za pośrednictwem powiatowego geologa do Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie o aktualizację Karty Osuwiskowej uaktywnionego osuwiska. Karta osuwiskowa została uaktualniona, a zadanie związane ze stabilizacją osuwiska oraz odbudową drogi gminnej ul. Paderewskiego opinią Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków zostało rekomendowane do realizacji w ramach usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałania tym zdarzeniom.

Pozwoliło to miastu wystąpić do Wojewody Małopolskiego o wsparcie finansowe dla opracowania dokumentacji geologiczno – inżynieryjnej i wykonania właściwych prac zabezpieczających stabilizację osuwiska.

W dniu 10 września br. Miasto Limanowa wyłoniło wykonawcę pierwszego etapu realizacji prac tj. opracowania projektu geologicznego stabilizacji osuwiska.  Opracowaniem projektu zajmie się  IZGEO GEOLOGIA Izabela Bodziony z Podegrodzia, 33-386 Podegrodzie 563, a prace dokumentacyjne ruszą po podpisaniu umowy z Wykonawcą, co z kolei nastąpi zaraz po przekazaniu samorządowi miasta środków na ten cel od Wojewody Małopolskiego.

Wróć do góry