Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o przetargu

Plakat informujący o przetargu

Burmistrz Miasta Limanowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 214/3 stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 5 przy ul. Wąskiej w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00028561/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych. Działka ewidencyjna 214/3 obr 5 m. Limanowa powstała z podziału działki ewid. nr 214/1 obr 5 m. Limanowa.

Działka nr 214/3 obr. 5 o powierzchni 0,0865 ha, położona jest przy ul. Wąskiej w Limanowej. Działka w kształcie zbliżonym do kwadratu. Działka położona w centralnej części miasta Limanowa w obszarze pomiędzy ul. Kopernika a linią kolejową. Działka bezpośrednio przylega do ulicy Wąskiej w Limanowej. Uzbrojenie pełne na działce. Przed wydaniem nieruchomości osobie która wygra przedmiotowy przetarg, na działce 214/3 obr 5 m. Limanowa zostanie przebudowana kanalizacja sanitarna celem zapewnienia dostępu do niej budynkowi zlokalizowanemu na działce sąsiedniej 213 obr 5 m. Limanowa (z projektowanym przebiegiem sieci kanalizacji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa).

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka znajduje się w większości w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, symbol- MN/U oraz w niewielkiej części w terenach pozostałych dróg wewnętrznych symbol KDw.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza działki 214/3 obr. 5 m. Limanowa o pow. 0,0865 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 500 000,00 zł brutto. Cena zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł w terminie do dnia 22 listopada 2021 roku.

Wpłata wadium w wysokości 50 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 22 listopada 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

Wróć do góry