Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie urzędowe

Plakat informujący o ogłoszeniu urzędowym

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: 

Rozbudowa  zakładu  zbieraniu  złomu  oraz przetwarzaniu odpadów  na terenie  bazy MZGKiM   Sp. z o.o. znajdującej się na działce  nr ew. 134  obr. ew. 3 przy ul. Rzecznej w Limanowej:

Na podstawie  art. 85 ust.3  ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zmianami – zwanej dalej ustawą  ooś )  oraz art.  49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz.735 ) w związku z art. 74 ust.3  ustawy ooś  oraz art. 1 pkt 2  ustawy z dnia  30 marca  2021r.  o zmianie  ustawy o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych  innych ustaw  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 784 ) informuję ,że :

– na wniosek z dnia 14.04.2021 roku  Pana Marka Sułkowskiego  prowadzącego działalność  pn. Firma  Produkcyjno – Handlowa  MS  Recykling  Marek Sułkowski, 34-600 Limanowa  ul. Rzeczna 7 , w dniu 15.09.2021 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa zakładu zbierania złomu i przetwarzania odpadów  na terenie bazy MZGKiM  Sp. z o.o.  znajdującej się na działce  nr ew. 134  obr. ew. 3  przy ul. Rzecznej w Limanowej,

– dane o przedmiotowej  decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (www.ekokarty.pl/wykaz/miastoLimanowa),

– z  treścią decyzji  oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska  przy ul. Jana Pawła II 9 ,  w poniedziałek w godzinach od 7 30 – 1700 , od wtorku do czwartku w godzinach od 7 30 – 1530 i w piątek w godzinach od 7 30 – 1400,

– zgodnie z art.1 pkt 2  ustawy z dnia  30 marca  2021r.  o zmianie  ustawy o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych  innych ustaw  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 784 ), treść decyzji zostanie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w okresie 14 dni od dnia publikacji 30.09.2021r.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu , ul. Gorzkowska 30, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Limanowa , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Ogłoszenie  uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wróć do góry