Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego

ZAWIADOMIENIE o  zakończeniu postępowania dowodowego

 Na podstawie art. 10§1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz.735)w związku z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021r.  Dz. U. z 2021. poz. 247)

Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia

strony postępowania administracyjnego  prowadzonego na wniosek Pana Romana Pucha  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ,  dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów  na działkach  nr ew. 424/31 , 424/28 i 424/11  obr. ew. 3 przy ul. Witosa w Limanowej ,o zebraniu następujących dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu:

–  opinii z dnia 9.08.2021, znak: NZ.90831.51.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej w której zawarł stanowisko ,iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,

– opinii z dnia 12.08.2021 , znak: KR.ZZŚ.3.435.116.2020.KM    Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , w której zawarł stanowisko iż  przedsięwzięcie  pn. „ Zbieranie i czasowe magazynowanie odpadów na działkach  424/11 , 424/28, 424/31 obr. ew. 3 , przy ul. Witosa w Limanowej ( zwiększenie ilości zbieranych odpadów ) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zawartych w/w opinii,

– postanowienia z dnia 13.08.2021 , znak: ST-II.4220.67.2021.PL  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu w której zawarł opinię  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu ilości zbieranych odpadów  na działkach  nr ew. 424/31 , 424/28 i 424/11  obr. ew. 3 przy ul. Witosa w Limanowej.

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów , materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się  w siedzibie  Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II  9 w Limanowej  pok. nr 305 , w godzinach urzędowania , w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego zawiadomienia.

 

 

Wróć do góry