Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zarządzenie Burmistrza Miasta Limanowa ws. wprowadzenia regulaminu wodnego placu przy Parku Miejskim

Dnia 4 sierpnia 2021 r. Burmistrz Miasta Limanowa wydał Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wodnego placu zabaw przy Parku Miejskim w Limanowej. Treść Zarządzenia znajduje się poniżej:

 

Zarządzenie nr 124/2021

Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4 sierpnia 2021 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu wodnego placu zabaw przy Parku Miejskim w Limanowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Burmistrz Miasta Limanowa zarządza, co następuje:

 • 1. Wprowadza się regulamin wodnego placu zabaw przy Parku Miejskim w Limanowej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 • 2.Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Utrzymania Miejskich Obiektów w Limanowej.
 • 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia nr 124/2021

Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 4 sierpnia 2021 r.

REGULAMIN WODNEGO PLACU ZABAW PRZY PARKU MIEJSKIM W LIMANOWEJ

 • 1.Postanowienia ogólne
 1. Wodny Plac Zabaw i umieszczone w nim atrakcje są integralną częścią Parku Miejskiego w Limanowej i obowiązują w nim przepisy ogólnego regulaminu Parku Miejskiego oraz dodatkowo niniejszego regulaminu.
 2. Wodny Plac Zabaw czynny jest w sezonie letnim w dniach od poniedziałku do niedzieli od godziny 11.00 do 20:00.
 3. Wejście na teren Wodnego Placu Zabaw odbywa się w wyznaczonych miejscach.
 4. Jednorazowo na terenie Wodnego Placu Zabaw znajdować się może max 50 osób.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z Wodnego Placu Zabaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 6. Opiekun dziecka korzystającego z Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji ma obowiązek zapoznania się z jego regulaminem, tablicami informacyjnymi, znakami oraz instrukcją użytkowania atrakcji oraz przekazania zasad bezpieczeństwa dziecku.
 7. Opiekunowie są zobowiązani do bezwzględnego nadzorowania dzieci podczas korzystania z Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji i przebywania w takim miejscu, z którego widzieliby podopiecznego i sami byli przez niego widziani.
 8. Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w związku z korzystaniem z Wodnego Placu Zabaw spowodowane brakiem nadzoru opiekuna nad małoletnim do lat 13 oraz z przyczyn niewłaściwego, niezgodnego z obowiązującymi regulaminami i znakami użytkowania urządzeń Wodnego Placu Zabaw.
 • 2. Zasady Korzystania
 1. Ze zjeżdżalni żółtej korzystać mogą osoby dorosłe oraz dzieci od 8 roku życia.
 2. Przed zjazdem należy sprawdzić czy na ślizg wypływa woda. Zjazd na sucho grozi uszkodzeniem ciała i jest surowo wzbroniony.
 3. Należy zachować bezpieczną odległość od innych użytkowników zjeżdżalni.
 4. Pozycje zjazdu:
 • Pozycje dozwolone (leżenie na wznak z głowa do góry i siedzenie twarzą do przodu)
 • Pozycje niedozwolone (siedzenie twarzą do tyłu, pozycja klęcząca, pozycja stojąca, leżenie na brzuchu z głową w dół, leżenie na wznak z głowa w dół)
 1. Basen lądowiska zjeżdżalni powinien być po wodowaniu opuszczony w możliwie jak najkrótszym czasie!
 2. Zabrania się używania wszelkich materiałów, środków, mogących mieć wpływ na powiększenie prędkości ciała zjeżdżającego.
 3. Bezwzględnie zabrania się:
  – wchodzenia z dołu do góry po rynnie zjeżdżalni,
  – użytkowania zjeżdżalni, gdy brak jest dostatecznej ilości wody lub widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia zjeżdżalni.
  – wskakiwania na ślizg zjeżdżalni z rozbiegu, zjeżdżania na stojąco, tyłem, na brzuchu, na plecach głową do przodu.
  – zatrzymywania się w rynnie zjeżdżalni podczas zjazdu.
  – biegania po schodach wieży zjeżdżalni, przepychania, wymuszania miejsca w kolejce.
  – zmuszania innych użytkowników do wykonania zjazdu.
 4. Zabrania się powodowania sytuacji zagrażających własnemu bezpieczeństwu, bezpieczeństwu innych osób korzystających z Wodnego Placu Zabaw lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek, a w szczególności:
  – wchodzenia na elementy konstrukcyjne do tego nie przeznaczone,
  – użytkowania Wodnego Placu Zabaw i jego atrakcji w przypadku zamknięcia dostępu,
  – przebywania na Wodnym Placu Zabaw dzieci poniżej 13 roku życia bez nadzoru pełnoletnich opiekunów.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu pełnią: ratownicy i pracownicy obsługi. Wszystkie osoby korzystające z Wodnego Placu Zabaw są zobowiązane bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
 6. Pracownicy obsługi mają prawo wezwać do opuszczenia Wodnego Placu Zabaw osoby naruszające regulamin Wodnego Placu Zabaw.
 7. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.
 8. W razie wypadku spowodowanego nieprzestrzeganiem regulaminu Wodnego Placu Zabaw odpowiedzialność ponosi opiekun.
 9. Koszty naprawy uszkodzeń spowodowanych z winy użytkownika ponosi on sam, w przypadku osób niepełnoletnich – rodzic lub opiekun.
 • 3. Postanowienia końcowe
 1. Miasto Limanowa zastrzega sobie prawo do zamknięcia Wodnego Placu Zabaw w przypadku:
  – złych warunków atmosferycznych,
  – wykonania koniecznych prac technicznych i serwisowych.
 2. Wejście na teren Wodnego Placu Zabaw jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego akceptacją.

Wróć do góry