Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie o przetargu

BURMISTRZ  MIASTA  LIMANOWA

O  G  Ł  A  S  Z  A

przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod stanowiska handlowe w obrębie chodnika Rynku w Limanowej w celu sprzedaży okolicznościowej w dniach od 15 września 2021r. do 22 września 2021r.

Zainteresowani dzierżawą terenu pod stanowiska handlowe (zakłady, instytucje, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i jej nie posiadające), mogą brać udział w przetargu.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym pokój nr 1 w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9, do dnia 03 września 2021 r. do godziny 14 00  zgodnie z niżej wymienionymi warunkami.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę oferenta i jego siedzibę.
  2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta.
  3. Datę sporządzenia oferty.
  4. Własnoręczny podpis oferenta.
  5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców zawierający w przedmiocie działalności sprzedaż detaliczną prowadzoną na straganach i targowiskach.
  6. Dowód wpłaty w wysokości 250,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004.
    W razie wydzierżawienia któregoś ze stanowisk wadium zostanie zaliczone na poczet przyszłych należności, a w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta wadium przepada. Jeśli oferent nie wylicytuje żadnego stanowiska handlowego wadium podlega zwrotowi.
  7. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 września 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, sala narad nr 207.

Przetarg polegać będzie na licytacji przez oferentów wysokości stawki dzierżawy za 1 stanowisko handlowe ( 4-5 m2 ) na cały okres odpustu. Licytacja będzie odrębna dla każdego stanowiska. Z lokalizacją stanowiska można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa. Wywoławcza stawka opłaty wynosić będzie 540,00 zł. brutto za 1 stanowisko. Stawka zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%. Aby przetarg dał rozstrzygnięcie oferent musi przystąpić do licytacji i zaoferować kwotę większą od wywoławczej minimum o jedno przystąpienie. Stanowisko zajmuje ten oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę. Postąpienia minimalne w licytacji 10,00 zł. brutto.  

Osoby, które przetarg wygrają zobowiązane są w terminie do dnia 10 września 2021 r. do stawienia się w Urzędzie Miasta Limanowa w celu pobrania blankietu wpłaty za wylicytowanie stanowisko handlowe, uregulowania należności oraz podpisania umowy dzierżawy. Do opłat wnoszonych po terminie będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.

Teren po dzierżawie terenu należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego do dnia 22 września 2021 r. do godz. 2400 .

Dodatkowe informacje o przetargu udziela Urząd Miasta Limanowa – Wydział Gospodarki Komunalnej pokój nr 303 oraz telefonicznie pod nr 18/337-20-54  wew. 181.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

Wróć do góry