Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

grafika - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 i art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz.256 ze zmianami ) ,
w związku z art. 73 ust.1 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021r. Dz. U. z 2021. poz. 247 ) Burmistrz Miasta Limanowa
zawiadamia strony
– że na wniosek z dnia 27.04.2021 ( uzupełniony w dniu 29.06.2021) Pana Romana Pucha prowadzącego działalność p.n. F.H.U. M – OGRODY Roman Puch , 34- 600 Limanowa ul. Witosa 15 wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i czasowym magazynowaniu odpadów na działkach nr ew. 424/31 , 424/28 i 424/11 obr. ew. 3 przy ul. Witosa w Limanowej.

Jednocześnie informuję , że pismem z dnia 20.07.2021 Burmistrz Miasta Limanowa zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie – Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko , a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby , co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko – zgodnie z art. 64 ust.1 i 2 , art.78 ust.1 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się ze złożonymi materiałami oraz wnosić uwagi w powyższej sprawie w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego , Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II 9 pok. 305 w godzinach urzędowania.
Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania , w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Na podstawie art. 41 k.p.a. strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu , w tym adresu elektronicznego.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 k.p.a.
Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu ( art.35 k.p.a.).
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wróć do góry