Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze aplikantów w Straży Miejskiej Miasta Limanowa

Urząd Miasta Limanowa OGŁASZA NABÓR na dwa wolne stanowiska pracy – aplikantów Straży Miejskiej:

 

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

– obywatelstwo polskie

–  ukończone 21 lat

–  korzystanie z pełni praw publicznych

–   wykształcenie co najmniej  średnie

–  sprawność fizyczna i psychiczna

–   nienaganna opinia

–  niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne popełnienie przestępstwa w tym również przestępstwa skarbowego

–   uregulowany stosunek do służby wojskowej (osoba zdolna do służby wojskowej)

–   podstawowa wiedza z zakresu ustawy o strażach gminnych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowy oraz kodeksu wykroczeń część ogólna

 

 1. WYMAGANIA DODATKOWE:

–  preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach prawo, administracja, bezpieczeństwo

–  dobra znajomość obsługi komputera

–  prawo jazdy kat. B

–   kursy z zakresu ochrony mienia, ratownictwa medycznego, bardzo preferowany kurs podstawowy strażnika miejskiego itp.

–   umiejętność podporządkowania  się dyscyplinie służbowej

–  dobra znajomość topografii miasta Limanowa

–  umiejętność zachowania życzliwości w kontaktach z obywatelami jak również współpracownikami

–  umiejętność podejmowania decyzji i radzenia sobie  w sytuacjach  trudnych w tym kryzysowych

–  dyspozycyjność

–  ukończenie szkolenia podstawowego dla strażników gminnych (miejskich)

–  uzyskanie uprawnień do kontroli ruchu drogowego

–  wiedzy z zakresu ustaw:

 • o samorządnie gminnym,
 • o strażach gminnych,
 • o pracownikach samorządowych

kodeks wykroczeń część ogólna.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU

–  ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

–  czuwanie nad przestrzeganiem prawa w tym szczególnie ujawnianie i zwalczanie wykroczeń

–  współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń

–  zabezpieczania miejsca przestępstwa, katastrofy i innego podobnego zdarzenia

–  współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń publicznych

–  informowanie obywateli miasta o stanie i rodzajach zagrożeń a także inicjowanie i uczestniczenie w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstw i wykroczeń, współdziałanie w tym zakresie z państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi,

–  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb miasta

–  wykonywanie obowiązków kontroli zagadnień dotyczących gospodarki odpadami ściekami lub podobnymi odpadami w zakresie kompetencji z ustaw o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

–  wykonywanie obowiązków nałożonych na straż miejską przez inne przepisy prawa państwowego i lokalnego

–  praca patrolowa w terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych

– praca w wymiarze wynosi 40 godzin tygodniowo, w zależności od zadań strażnik może wykonywać swoje obowiązki również w niedzielę czy święto a także w porze nocnej.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

– pracownik odpowiada za terminowe, sumienne i zgodne z ustawą o finansach publicznych, a także KPA sporządzanie   dokumentów przewidzianych dla jego stanowiska pracy, pod odpowiedzialnością dyscyplinarna i karną

– pracownik zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej, zwłaszcza ochrony danych osobowych pod rygorem odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej

–  pracownik zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Limanowa pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

–  list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U z 2018 r. poz. 1000)

–  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

–  kserokopie świadectw pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

–  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

–  kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

–  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

–  oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu

–  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

–  podpisane oświadczenie kandydata o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz książeczka wojskowa do wglądu

–  inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności mogące być użyteczne do pracy w straży miejskiej

 

 1. WYNAGRODZENIE:

Proponowane wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania  pracowników samorządowych (t.j. Dz.U z 2018 poz. 936)

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać na dzienniku podawczym lub przesłać w terminie do dnia 19 lipca 2021  r. do  godz. 14:00

na adres: Urząd Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa

w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -aplikant straży miejskiej”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik , do niniejszego ogłoszenia na podstawie art.6 ust.1 lit. a i art.7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dani 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/45/WE  ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

 1. INNE INFORMACJE:

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Miasta oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 33-72-054 wew. 130.

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu sprawnościowego.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Limanowa.

 

 

Wróć do góry