Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

Na podstawie art. 10§1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2021 roku poz.735)w związku z  art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października  2008 roku   o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z dnia 20 stycznia 2021r.  Dz. U. z 2021. poz. 247) Burmistrz Miasta Limanowa zawiadamia

strony postępowania administracyjnego , prowadzonego na wniosek Pana Marka Sułkowskiego  w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu zbierania złomu i przetwarzania odpadów działającego na terenie bazy MZGKiM  Sp. z o.o. , znajdującej się  na działce nr ew. 134 obr. ew. 3 przy ul. Rzecznej w Limanowej , o zebraniu następujących dowodów i materiałów w przedmiotowym postępowaniu:

–  opinii z dnia 21.05.2021, znak: NZ.90831.33.2021 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej w której zawarł stanowisko, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko,

– opinii z dnia 26.05.2021 , znak: KR.ZZŚ.3.435.67.2021.KW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , w której zawarł stanowisko, iż przedmiotowe przedsięwzięcie  nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zawartych w/w opinii,

– postanowienia z dnia 14.06.2021 , znak: ST-II.4220.41.2021.PL  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie Naczelnika Wydziału Spraw Terenowych w Starym Sączu w której zawarł opinię  o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie.

Stronom postępowania administracyjnego przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                   

Zgodnie z art. 73 §1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się  w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II  9 w Limanowej  pok. nr 305 , w godzinach urzędowania, w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowego zawiadomienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego zawiadomienia.

 

Zawiadomienie  zostaje  publicznie ogłoszone  przez  umieszczenie.

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Limanowa
  • na stronie internetowej  Miasta Limanowa w dziale  postępowań  o środowiskowych uwarunkowaniach
  • na tablicy ogłoszeń Miasta Limanowa, w budynku przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej
  • na tablicy ogłoszeń  Osiedla  Sowliny

 

 

 

 

 

 

 

Wróć do góry