Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie o zakończeniu przetargu

Stosownie do przepisu §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości podaję następujące informacje:

Na dzień 10 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9 w sali 207 o godzinie 1000– został wyznaczony termin i miejsce przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 941 obr 7 położonej przy ul. Żwirki i Wigury w Limanowej, stanowiącej własność Miasta Limanowa, objętej KW NS1L/00021351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosiła 30 000 ,00 zł (kwota zawiera doliczony podatek Vat).

Zostało wpłacone 1 wadium w terminie określonym w treści ogłoszenia o przetargu.

Do przetargu na nabycie przedmiotowej nieruchomości dopuszczono jednego oferenta. Na przetarg stawił się jeden oferent.

Najwyższa cena uzyskana w przetargu za sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki ewid nr 941 obr 7 m. Limanowa wyniosła 30 300,00 złotych a nabywcą został Pan Kazimierz Garbacz.

 

Niniejsze wywieszenie wywieszono w siedzibie Urzędu Miasta Limanowa na okres 7- dni od dnia 18.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r.

 

Wróć do góry