Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa o przetargu

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 673/1 stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 4 przy ul. Józefa Marka w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00042445/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych. Działka ewidencyjna 673/1 obr 4 m. Limanowa powstała z podziału działki ewid. nr 673 obr 4 m. Limanowa, która powstała z scalenia geodezyjnego działek ewid. nr 652/31, 652/30 obr 4 m. Limanowa.

Działka nr 673/1 obr. 4 o powierzchni 0,5234 ha, położona jest przy ul. Józefa Marka w Limanowej. Działka o nieregularnym kształcie zbliżonym do trójkąta prostokątnego położona pomiędzy brzegiem potoku Starowiejskiego a drogą powiatową ul. Józefa Marka w Limanowej. Działka bezpośrednio przylega do drogi powiatowej ulicy Józefa Marka w Limanowej, bez urządzonego zjazdu (w celu uzgodnienia zjazdu konieczne jest uzyskanie warunków wykonania zjazdu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Limanowej). Teren wyrównany, częściowo płaski, podwyższony do poziomu ulicy. W południowo wschodnim narożniku działki posadowiony jest słup energetyczny średniego napięcia 15 kV. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej. Pozostałe sieci infrastruktury technicznej znajdują się na nieruchomościach sąsiednich.

Przez działkę ewid. nr 673/1 obr 4 m. Limanowa w południowo- zachodniej części przebiega rów, odprowadzający wody do potoku Starowiejskiego.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa działka znajduje się w większości w terenach usług użyteczności publicznej i usług komercyjnych, symbol- U oraz w niewielkiej części w terenach zieleni urządzonej, zieleńców skwerów zagrożonych okresowo wodami powodziowymi symbol- ZP/zz, w terenach istniejących linii elektroenergetycznych napowietrznych średniego napięcia 15 kV, symbol- E3 i dróg ulic zbiorczych, klasy Z symbol- KDZ(20).

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza działki 673/1 obr. 4 m. Limanowa o pow. 0,5234 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 1 230 000,00 zł brutto. Cena zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2021 roku o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 roku.

Wpłata wadium w wysokości 100 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 23 sierpnia 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

Wróć do góry