Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.)   z a w i a d a m i a m

 • o podjęciu przez Radę Miasta Limanowa uchwały Nr XXX.193.20 z dnia 28 sierpnia 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 Rady Miasta Limanowa z dnia 10 grudnia 2004r., (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego z 2004r. Nr 443 poz. 5084 z późn. zm.) w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały,
 • o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA” i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 9 lipca 2021r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Limanowa.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 • dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta Limanowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów,
 • administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul.Jana Pawła II 9, (18) 3372054 , e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl,
 • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, nie podanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
 • składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
  ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 • składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek,
 • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa e-mail: iod@miastolimanowa.pl

 

 

Wróć do góry