Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa

Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 247 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII.153.20 z dnia 28 lutego 2020r. Rady Miasta Limanowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

                          z a w i a d a m i a m    o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” obejmujących:

  • projekt zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych na 27 załącznikach graficznych,
  • projekt zmiany przeznaczenia terenu w rejonie działek nr 191 i 193 (obręb 6),
  • projekt zmiany przeznaczenia terenów położonych przy ul. Rzecznej i Skrudlak,
  • projekt zmiany przeznaczenia terenu w rejonie działki nr 651/1 (obręb 3)

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 23 czerwca do 21 lipca 2021r. w Urzędzie Miasta Limanowa w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 305.

Informacje bezpośrednie będą indywidualnie przekazywane wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty mailowo pod adresem: sekretariat@miastolimanowa.pl lub telefonicznie pod numerem: 18 3372054 wew. 163. Projekty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko zostają również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Limanowa (www.miastolimanowa.pl).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się w dniu 1 lipca 2021r. w Urzędzie Miasta Limanowa w pokoju nr 207 o godz. 10ºº.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowego planu może wnieść uwagi. Natomiast na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi do prognoz oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „Marsa” i do prognoz oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Miasta Limanowa w formie papierowej wysłanej pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Limanowa (34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9) lub w formie elektronicznej w tym za pomocą platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2021r.

Załączniki:

Uchwała tekst – wyłożenie

Uchwała tekst planu dz.651

Uchwała tekst planu PU

Uchwała tekst 27 ter.

Prognoza dz. 191, 193

Prognoza Limanowa 27 MN

Prognoza Limanowa PU

Prognoza Limanowa U-MN

Prognoza MN-U 651.3

Działka 138.8 PU

Działka 409

Działki 159.1 i 159.2 PU

Działka 410

Działka 398

Działka 157.1

Działka 625.3 i 627

Działki 134.10, 134.11 i 142

Działka 611.2

Działka 301.3

Działka 21

Działka 322

Działka 239.14

Działka 394 i 396.4

Działka 129.2

Działka 191.6

Działka 185.4

Działka 193

Działka 514

Działka 212

Działka 615.5

Działka 289

Działka 94

Działka 135

Działka 490.38

Działka 51

Działka 9.7

Działka 307

Działki 128 i 129

Działki 191 i 193

Działka 651.1

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)   dane osobowe podawane są w celu składania uwag do zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do   momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Miasta Limanowa jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2)  administratorem podanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta Limanowa, z siedzibą: 34-600 Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, tel.(18) 3372054 , e-mail: sekretariat@miastolimanowa.pl,

3)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwag  bez rozpoznania,

4)  składający uwagi  ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

5)   składający uwagi ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6)   podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 9 , 11 i art.18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),

7)  składający uwagi  ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagi ,

8)  dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Limanowa: e-mail: iod@miastolimanowa.pl 

Wróć do góry