Deklaracja dostępności
O mieście

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Limanowa

W dniu 29 czerwca br. w Urzędzie Miasta Limanowa odbyła się jedna z najważniejszych sesji w roku, z uwagi na podjęcie uchwały udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Limanowa oraz uchwały absolutoryjnej z tytułu wykonania budżetu Miasta Limanowa za 2020 r.

Podczas debaty nad Raportem o stanie Miasta Limanowa Burmistrz Władysław Bieda szeroko omówił realizację zadań inwestycyjnych oraz podejmowanych działań w 2020 r., odniósł się do zapytań radnych dotyczących stanu budżetu i wysokości zadłużenia samorządu, spraw związanych z oświatą, gospodarką komunalną, wodociągową i kanalizacyjną miasta. W dyskusji nad raportem wzięli także udział radni odnosząc się głównie do tematu miejskich inwestycji.

 

Po zakończonej debacie Rada Miasta Limanowa udzieliła Burmistrzowi Miasta wotum zaufania przy 11 głosach za, 1 przeciw, i 3 wstrzymujących się.

Po zapoznaniu się z:

– informacją na temat realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2020 r. wraz z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok i informacji o stanie mienia Miasta Limanowa wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie

– informacją o działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Limanowej

– informacją Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Limanowa o badaniu realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2020 rok

– opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie

oraz po dyskusji w spawie realizacji budżetu Miasta Limanowa za 2020 rok, Radni Miasta podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Limanowa za rok 2020 oraz udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Limanowa za 2020 r. przy 11 głosach za, 4 wstrzymujących się.

W dalszej części posiedzenia Rada Miasta Limanowa podjęła także uchwały:

  • w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2021 rok
  • w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2021 do 2040
  • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2021/2022
  • w sprawie nadania tytułu i medalu „Przyjaciel Miasta Limanowa” dla Czesława Pawelskiego

 

Galeria

Wróć do góry