Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 941

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o nr ewid. 941 stanowiącej własność Miasta Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 7 przy ul. Żwirki i Wigury w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00021351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Działka nr 941 obr. 7 o powierzchni 0,0417 ha w kształcie trójkąta prostokątnego, przylega wschodnią granicą do asfaltowej ulicy Żwirki i Wigury, bez urządzonego wjazdu. Z pozostałych stron graniczy z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi. Uzbrojenie pełne na sąsiednich nieruchomościach. Na przedmiotowej działce zlokalizowane są studnie, które zapewniają wodę dla nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej na działce 956 obr 7 m. Limanowa oraz ogrodzenie w złym stanie technicznym, przez południową część działki przebiega sieć energetyczna.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa przedmiotowa nieruchomość znajduje się w większości w terenach oznaczonych symbolem ZP tereny zieleni urządzonej oraz w niewielkiej części w terenach dróg publicznych klasy Z symbol KDZ

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza działki 941 (pow.0,0417 ha) niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa – wynosi 30 000,00 zł

Powyższa cena wywoławcza zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 3 000,00 zł w terminie do dnia 7 czerwca 2021 roku.

Wpłata wadium w wysokości 3 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 7 czerwca 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (18) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

Wróć do góry