Deklaracja dostępności
O mieście

28 maja – XLI Sesja Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XLI Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 10 00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2021 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2021 do 2040

C. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

D. w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”

E. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych

F. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Limanowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
 3. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 4. Przekazanie spraw wpływających do Rady Miasta Limanowa celem rozpatrzenia przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.
 5. Inicjatywy uchwałodawcze.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                      /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Transmisja z obrad sesji pod linkiem https://limanowa.sesja.pl/

Wróć do góry