Deklaracja dostępności

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Limanowa – I przetarg ustny nieograniczony na najem poziomu zero obiektu Mój Rynek

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na najem poziomu zero obiektu Mój Rynek położonego przy skrzyżowaniu ul. Bulwary i ul. Targowej w Limanowej wraz z pomieszczeniem toalety zlokalizowanym na poziomie -1.

Obiekt Mój Rynek położony jest na działce 459/54 obr. 5 m. Limanowa, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00030579/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych. Umowa najmu z Najemcą zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2021 roku licząc od dnia podpisania umowy najmu.

Przedmiotem przetargu jest najem całego poziomu zero obiektu „Mój Rynek” w Limanowej, na którym jest zlokalizowanych 30 stoisk handlowych (budek) o łącznej powierzchni 205,44 m2 oraz w centralnej części poziomu zero zlokalizowane są stoły o łącznej powierzchni 87,67 m2. W skład przedmiotu najmu wchodzi również pomieszczenie toalety zlokalizowanej na poziomie -1.

Poziom zero obiektu Mój Rynek w Limanowej wyposażony jest w punkt dostępu do wody oraz miejsca na składowanie odpadów.

Stoiska handlowe (budki) wykonane są z elementów drewnianych, każde stoisko handlowe posiada dostęp do energii elektrycznej. Stoiska handlowe o nr 5, 10, 16, 21, 25, 26 posiadają możliwość podłączenia trzeciej fazy tzw. siły.

Najemca zobowiązany będzie utrzymać czystość i porządek na przedmiocie najmu oraz w najbliższym jego otoczeniu.

Wynajmujący nie zapewnia bezpłatnych miejsc parkingowych.

Rozładunek towaru będzie odbywał się w wyznaczonym do tego miejscu do którego wjazd jest bezpośrednio od ulicy Targowej w Limanowej.

Osoba, która jest zainteresowana handlem- sprzedażą artykułów spożywczych, musi uzgodnić warunki ich sprzedaży z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Limanowej oraz spełnić we własnym zakresie wymogi sanitarno-epidemiologiczne.

Wynajmujący- Miasto Limanowa wyrazi zgodę osobie która wygra przetarg na podnajem stoisk, miejsc handlowych zlokalizowanych na poziomie zero obiektu Mój Rynek w Limanowej, przy czym wszelkie opłaty na rzecz Miasta Limanowa zobowiązany będzie uiszczać Najemca (osoba która wygra przetarg i z którą Miasto Limanowa podpisze umowę najmu).

Przez okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, Najemca będzie zwolniony z opłaty czynszu najmu w wylicytowanej wysokości na rzecz Wynajmującego- Miasta Limanowa.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnego zgłoszenia na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9, do dnia 12 kwietnia 2021 roku do godzinny 1700.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę oferenta i jego siedzibę,
  2. Imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu oferenta,
  3. Datę sporządzenia oferty,
  4. Własnoręczny podpis oferenta,
  5. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub odpis z rejestru przedsiębiorców.
  6. Dowód wpłaty wadium w wysokości 2 000,00 zł.
  7. Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami na rzecz Urzędu Miasta Limanowa wystawione przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Limanowa.
  8. Nie spełnienie któregoś z w/w warunków spowoduje odrzucenie oferty.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarem. Osoby reprezentujące osoby fizyczne lub prawne powinny posiadać stosowne pełnomocnictwa udzielone na piśmie. Brak pełnomocnictwa eliminuje reprezentanta z udziału w licytacji.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 12 kwietnia 2021 roku wadium znalazło się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet opłaty miesięcznego czynszu najmu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy najmu.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie do trzech dni od dnia przetargu.

Przetarg będzie polegał na licytacji miesięcznej stawki brutto najmu całego poziomu zero obiektu Mój Rynek w Limanowej. Stawka wywoławcza wynosi 2 000,00 zł brutto/miesięcznie. Powyższa stawka zawiera podatek VAT w wysokości ustawowej 23%.

O wysokości postąpień decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może wynosić mniej niż 20,00 zł brutto.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 1000 w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ul. Jana Pawła II nr 9, sala nr 207.

Czynsz najmu płatny do 10 dnia każdego miesiąca.

Wylicytowana kwota miesięcznego czynszu najmu nie obejmuje kosztów poboru energii elektrycznej, wody, opłat za odpady komunalne oraz innych opłat związanych z prowadzoną działalnością. Pobór energii elektrycznej będzie rozliczany na podstawie wskazań podliczników.

Umowa najmu zostanie zawarta w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Umowa najmu zostanie zawarta na okres do 31 grudnia 2021 roku.

W przypadku zainteresowania przez Najemcę dalszym najmem przedmiotu przetargu na okres do 3 lat, po złożeniu przez niego wniosku na dziennik podawczy Urzędu Miasta Limanowa w terminie najpóźniej do 15 listopada 2021 roku, istnieje możliwość przedłużenia umowy najmu na okres 3 lat po uzyskaniu zgody Rady Miasta Limanowa.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 18 3372-054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionym przypadku.

 

/Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2021

Burmistrza Miasta Limanowa z dnia 26.03.2021 r./

Wróć do góry