Deklaracja dostępności
Dla mieszkańców

Zaproszenie na XXXVII Sesję Rady Miasta Limanowa

Zapraszam na XXXVII Sesję Rady Miasta Limanowa. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Miasta Limanowa w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 10 00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacje o opiniach podjętych do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
 6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

 

A. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Limanowa na 2021 rok

B. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Limanowa na lata 2021 do 2040

C. w sprawie zmiany uchwały nr XVII.127.2015 Rady Miasta Limanowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi
finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek budżetowych Miasta Limanowa

D. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości

E. w sprawie wyrażania zgody na zbycie nieruchomości

F. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 20,54 m2 położonego w Limanowej przy ulicy Matki Boskiej Bolesnej 10A w Limanowej

G. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Limanowa

H. w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionych przez Marka S. i Radosława Z. w interesie publicznym

I. w sprawie uznania za niezasadne wezwania Pana J.J. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą Nr XXXIII/199/2004 z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Limanowa w obrębie granic administracyjnych miasta z wyłączeniem terenu osiedla „MARSA”

 

 1. Informacja Komisji Skarg, Wniosków i Petycji ze spraw zleconych.
 2. Inicjatywy uchwałodawcze.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad.

                                                                                                                                                                                       /-/ Jolanta Juszkiewicz
                                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Miasta

Wróć do góry