Deklaracja dostępności
Inwestycje i Gospodarka

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 455/12 stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa

Burmistrz Miasta Limanowa

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej o nr ewid. 455/12 stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa, położonej w Limanowej w obrębie nr 5 przy ul. Bulwary w Limanowej, objętej księgą wieczystą nr NS1L/00034210/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej Wydział V Ksiąg Wieczystych.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został przeprowadzony w dniu 4 lutego 2021 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

Działka nr 455/12 obr. 5 o powierzchni 0,1141 ha, położona jest przy ul. Bulwary w Limanowej. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu prostokątnego, teren płaski. Działka od strony północno- wschodniej przylega do drogi publicznej ulicy Bulwary w Limanowej, posiada urządzony wjazd. W południowo- wschodniej części działki w pobliżu jej granicy wydzielona niewielka prostokątna działka (455/14) o pow. 20 m2 stanowiąca własność osób fizycznych. Działka 455/14 w całości objęta terenem działki 455/12, bez uregulowanego prawnie dostępu do drogi publicznej, który musiałby być wytyczony po gruncie działki nr 455/12. Uzbrojenie pełne: w ulicy lub na graniczących posesjach, w terenie działki wzdłuż jej północnej i zachodniej granicy przebiega gazociąg, zaś w południowej części przebiega sieć kanalizacji. Uzbrojenie terenu zostało przedstawione na kserokopii mapy zasadniczej stanowiącej załącznik do przedmiotowego ogłoszenia. Na przedmiotowej działce w centralnej części rośnie wieloletnia lipa oraz wzdłuż wschodniej granicy z działką 455/11 obr 5 m. Limanowa nasadzony został szpaler drzew.

Miasto Limanowa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanej nieruchomości oraz za istnienie podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, które dotychczas nie zostały zinwentaryzowane.

Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Limanowa działka znajduje się w większości w terenach oznaczonych symbolem MW/U/kz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług towarzyszących w strefie ochrony konserwatorskiej oraz w niewielkiej części w terenach dróg ulicy miejskich dojazdowych klasy D symbol KDD.

Działka, będąca przedmiotem przetargu jest wolna od obciążeń i zobowiązań. Sprzedaż działki nastąpi według stanu granic ujawnionych w operacie ewidencji gruntów i budynków.

Cena wywoławcza działki 455/12 obr. 5 m. Limanowa o pow. 0,1141 ha stanowiącej własność Gminy Miasto Limanowa wynosi 1 000 000,00 zł brutto. Cena zawiera doliczony podatek Vat w wysokości ustawowej 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godz. 1000  w budynku Urzędu Miasta Limanowa przy ulicy Jana Pawła II 9, sala nr 207.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 zł w terminie do dnia 26 kwietnia 2021 roku.

Wpłata wadium w wysokości 100 000,00 zł upoważnia do brania udziału w przetargu. Na dowodzie wpłaty– przelewu należy podać numer działki, której wadium dotyczy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Małżonkowie nabywający nieruchomość do majątku wspólnego wspólnie uczestniczą w przetargu. W przypadku występowania jednego z małżonków do uczestnictwa w przetargu wymagana jest zgoda drugiego małżonka.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz pełnomocnictwa do reprezentowania.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% brutto ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek.

Wadium należy wpłacać w formie przelewu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Limanowa Bank Spółdzielczy w Limanowej nr rachunku 71 8804 0000 0000 0023 3100 0004, w taki sposób aby w dniu 26 kwietnia 2021 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Limanowa.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium wpłacone w formie przelewu zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie najpóźniej do trzech dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Cena działki ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo w ten sposób by środki finansowe znajdowały się na rachunku bankowym Miasta Limanowa najpóźniej jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego przenoszącego własność.

Sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta Limanowa może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Limanowa w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Nieruchomości i Ochrony Środowiska przy ul. Jana Pawła II 9 w Limanowej lub telefonicznie pod nr (018) 3372- 054 wew. 153, 165.

Burmistrz Miasta Limanowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w uzasadnionych przypadkach.

 

 

 

Pliki do pobrania

Wróć do góry