Deklaracja dostępności
O mieście

Telemost pomiędzy Limanową i Kubinem

„TELEMOST POMIĘDZY LIMANOWĄ I DOLNYM KUBINEM”
„TELEMOST MEDZI LIMANOVOU A DOLNÝM KUBINOM

Miasto Limanowa uzyskało dofinansowanie w wysokości 95% na realizację projektu pod nazwą „Telemost pomiędzy Limanowa i Dolnym Kubinem”, którego całkowita wartość to około 39 tys. euro. 
Limanowa i Dolny Kubin to miasta partnerskie, których współpraca trwa przeszło 45 lat. Miasta do tej pory realizowały wspólnie wiele mniejszych lub większych projektów. Mimo długiej współpracy i wielu międzynarodowych spotkań, nie wszyscy mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w wymianie partnerskiej. Dlatego też, projekt „Telemost pomiędzy Limanową i Dolnym Kubiniem“ ma to zmienić. Za jego pomocą wszyscy mieszkańcy Dolnego Kubina i Limanowej, mają okazję uczestniczyć biernie lub czynnie w życiu i wydarzeniach przyjaciół z partnerskiego miasta.  W ramach projektu został bowiem zakupiony mobilny telebim, przez który będą relacjonowane mieszkańcom Limanowej i Dolnego Kubina ważne wydarzenia odbywające się w obydwóch miastach. Telebim będzie relacjonował mieszkańcom Limanowej wydarzenia, które odbywają się w Dolnym Kubinie, przybliżał im partnera ze Słowacji i promował zaprzyjaźnione miasto. Jednocześnie – zgodnie z ustalonym harmonogramem – wnioskodawca będzie udostępniał sprzęt partnerowi do przeprowadzania wideorelacji imprez z Limanowej dla mieszkańców Dolnego Kubina.
Zamysłem projektu jest promocja i prezentacja obydwu miejscowości, ich historii, kultury, gospodarki i codziennego życia, wzrost świadomości na temat współpracy, zacieśnienie i poszerzenie wzajemnym dobrosąsiedzkich stosunków.Władze samorządowe chcą zainteresować współpracą jak największą ilość mieszkańców, aby współpraca odbywała się nie tylko na płaszczyźnie samorządowej, ale przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej, aby spotykali się zwyczajni ludzie, którzy dzięki serdecznym rozmowom i wymianie doświadczeń będą zyskiwali nowych, prawdziwych przyjaciół. Projekt ma zachęcić mieszkańców, lokalne instytucje organizacje i stowarzyszenia do angażowania się we współpracę oraz wspólnie realizowane inicjatywy.

Burmistrz Miasta Limanowa zaprasza na wideorelacje realizowane
w ramach  projektu pn. „Telemost pomiędzy Limanową i Dolnym Kubinem”
w dniach 8 czerwca, 9 czerwca, 11 czerwca i 13 czerwca 2014r.
.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest umacnianie kontaktów transgranicznych między Miastem Limanowa  a Miastem Dolny Kubin, poszerzanie wzajemnej wiedzy o regionach przygranicznych i partnerze oraz zwiększenie liczby osób, organizacji i instytucji zaangażowanych we współpracę partnerską. Cele szczegółowe projektu to promocja i prezentacja obydwu miejscowości, ich historii, kultury, gospodarki i codziennego życia, wzrost świadomości na temat współpracy, zacieśnienie i poszerzenie wzajemnym dobrosąsiedzkich stosunków oraz zakup odpowiedniego sprzętu, tj. Telebimu wraz z kamerą cyfrową, który umożliwi przeprowadzanie wideorelacji.

Ciele mikroprojektu:
 
Hlavným cieľom projektu je umocnenie styku transhraničného medzi mestom Limanova a mestom Dolný Kubín, rozšírenie vzajomnej vedomosti o transhraničných regiónach a partnere, a zväčšenie množstva osôb, organizacie a inštitucie zapojených do projektu a partnerskej spolupráce. Podrobné ciele projektu to promocia a prezentacia obu mest, ich dejín, kultury, hospodarky a dnešného žívota, vzrasť vedomosti na temu spolupráce, posilnenie a rozšírenie vzájomných vzťahov a nákup zodpovednéh ozariadenia jt. veľkej vonkajšiej obrazovky a digitálneho fotoaparátu, ktorá umožni vedenie videorelacie.

Grupy docelowe:

Według założeń odbiorcami projektu będą:
1. mieszkańcy miasta Limanowa i Dolny Kubin, którzy będą głównymi odbiorcami produktu, tj. wideorelacji,

2. młodzież i dzieci obydwu miast, którzy będą uczestniczyć w imprezach i oglądać relacje z nich,
3. stowarzyszenia i organizacje kulturalne, sportowe i turystyczne, które będą miały okazję do wymiany doświadczeń i wzajemnego lepszego poznania się,
4. władze Limanowej i Dolnego Kubina, których obowiązkiem jest pielęgnowanie i kontynuowanie bogatej i trwającej już ponad 40 lat współpracy
5. artyści z Limanowej i Dolnego Kubina, którzy będą brali udział w organizowanych inicjatywach,
6. zespoły muzyczne z obydwóch miejscowości, które będą występowały na scenach w Dolnym Kubinie i Limanowej,
7. turyści – odwiedzający zarówno Limanową jak i Dolny Kubin, do których dotrze informacja o wzajemnej  współpracy partnerskiej, co w rezultacie zachęci do przekroczenia granicy i poznania drugiego miasta,
8. firmy w tym biura turystyczne działające po obu stronach granicy, które będą miały okazję nawiązać kontakty gospodarczo-handlowe
Projekt w pozytywny sposób będzie wpływał na grupy docelowe. Jego realizacja przyczyni się do lepszego, wzajemnego poznania dorobku społeczno-kulturowego obu partnerów oraz do prezentacji ich społeczno-gospodarczego potencjału narodowego. Projekt umożliwi nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy mieszkańcami, organizacjami, instytucjami, firmami, zespołami, twórcami i turystami, a także ożywi współpracę i wymianę doświadczeń na poziomie samorządów lokalnych.

Cieľové skupiny:
Podľa založeň príjemcami búdu:
1. Občania mesta Limanova  a Dolný Kubín, ktorý hlavnými príjemcami produktu jt. Videorelacie
2. Mladež a deťa obu mest, ktoré sa búdu zučastňovať v podujaťach a videť relacie
3. Združenia a kulturné organizacie, športové a turistické, ktoré búdu mať priležitosť k výmene informacie a lepšého sa poznaňa
4. Vláda Limanovej a Dolného Kubína, ktorých povinnosťou je udržba bohatej 40 – ročnej spolupráce
5. Umelci z Limanovej a Dolného Kubína, ktorý sa búdu zučastňovať v organizovaných akciach
6. kapele z oboch miest, ktoré búdu vystupovať na javiskách Dolného Kubína a Limanovej
7. Turisti – navštevajúci Limanovou a Dolný Kubín, ku ktorým dojde informácia o vzajomnej spolupráce, čo podpori k prejstu hranice a poznanu druhého mesta
8. Firmy (turistické kancelárie) podnikajúce po obu stránach hranice, búdu mať priležitosť ku hospodarským a obchodným stykom.

Projekt v pozitivný sposôb búde ovplyvňoval docieľove skupiny. Jeho realizacia sa prispeje k lepšiemu poznanu spoločno – kulturného úspechu obu partnerov a tiež do prezentacie potencialu hospodarsko – spoločného . Projekt umožni bezprostredné styky medzi občanmi, inštituciami, firmami, tímami, tvorcami a turistami, a tiež posilní spoluprácu a výmenu skúsenosti na úrovne lokalnej samovlády.

 

Działania w ramach projektu można podzielić na:
1. Prace przygotowawcze związane z organizacją i rozstrzygnięciem przetargu – w pierwszych miesiącach realizacji projektu zostanie przygotowana i przeprowadzona procedura przetargowa na zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu, tj. telebimu i kamery cyfrowej. Sprzęt zostanie wybrany w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Prawo zamówień publicznych. Po wyborze odpowiedniej firmy zostanie podpisana umowa na realizację zlecenia. Telebim nie będzie wykorzystywany komercyjnie. Będzie służył mieszkańcom zaprzyjaźnionych miast i wykorzystywany zarówno przez stronę polską, jak i słowacką.
2. Wybór zespołu redakcyjnego – zostanie przeprowadzona rekrutacja – wybór zespołu redakcyjnego – dwie osoby, które będą odpowiedzialne za wdrożenie sytemu wideorelacji oraz przygotowanie odpowiednich materiałów promocyjnych do wyświetlania na telebimie. Ich zadaniem będzie również przygotowanie dwóch relacji z imprez organizowanych w Limanowej, które będą przesyłane do  Dolnego Kubina i wyświetlane na udostępnionym przez wnioskodawcę mobilnym telebimie oraz zorganizowanie odbioru dwóch wideorelacji (imprez) przygotowanych przez partnerai zaprezentowanie ich na telebimie mieszkańcom Limanowej.
3. Realizacja wideorelacji – wspólnie z partnerem ze Słowacji zostanie zaplanowany kalendarz wydarzeń, które zostaną ujęte w harmonogramie przeprowadzanych wideorelacji. Zostaną ustalone terminy, kiedy telebim będzie relacjonował to co dzieje się w Limanowej i odwrotnie czas, kiedy sprzęt zostanie przewieziony do partnera na Słowacje, aby relacjonować to co dzieje się w Dolnym Kubinie –  dwie relacje Wnioskodawcy dla mieszkańców Dolnego Kubina i odwrotnie dwie relacje partnera dla mieszkańców Limanowej.
4. Promocja projektu– trzecim, ostatnim działaniem w ramach projektu będzie, we współpracyz Dolnym Kubinem, promocja i reklama projektu. Zostaną wydrukowane plakaty, zaproszenia i ulotki dot. projektu. Zadaniem wnioskodawcy i partnera będzie dotarcie do jak największej liczy mieszkańców z informacją o realizowanym projekcie. Informacja o projekcie zostanie nagłośniona w mediach lokalnych i na stronach internetowych obydwóch miejscowości. Do udziału w projekcie zostaną zaproszeni przedstawiciele mediów lokalnych. Projekt adresowany będzie do szerokiej grupy odbiorców po obu stronach granicy, tj.: dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, organizacji społecznych, zespołów, placówek kulturalnych.

Aktivity v ramci projektu možna podieliť na:
1. pripravovacie práce spojene s organizaciou a rozhodnutím aukcie – v prvých mesiacách realizacie projektu búde pripravená procedúra aukcie na nákup zariadenia nútneho k realizacie projektu jt. veľkej vonkajšiej obrazovky a digitálneho fotoaparátu. Zariadene búde výbrane na ceste neobmedzenej aukcie v suhlase s predpisami Zákona o verejnom obstarávaní. Po výbore zodpovednej firmy búde podpisana zmluva na realizaciu objednania. Veľká vonkajšia obrazovka nebúde komerčne použivana. Búde len pre prospech priateľských mest.
2. V tom istom čase búde vedená rekrutacia – redakcia – dve osoby, ktoré búdu zodpovedné za vvedenie sistemu videorelacie a tiež pripravenie zodpovedných materialov promocie do zobrazenia na veľkej vonkajšiej obrazovke. Ich ulohou búde pripravenie dvoch realizacie z imprez organizovaných v Limanovej, ktoré budu preslane do Dolného Kubína  a zobrazene na veľkej vonkajšiej obrazovke a tiež organizacia odbreu dvoch videorelacie (imprez) pripravených partnerom a zaprezentovanie jej na veľkej vonkajšiej obrazovke občanom Limanovej.
3. realizacia videorelacie – spoločne z partnerom so Slovenska búde úrčeny kalendár imprez, ktoré búdu v harmonogramie vedených videorelacie. Búdu úrčene lehoty, kedy veľká vonkajšia obrazovka búde relacionovať to čo sa deje v Limanovej a naopak čas, kedy zariadenie búde transportované na Slovensko, aby relacionovať to, čo sa deje v Dolnom Kubíne – dve realizacie Návrhovateľa  pre občanov Dolného Kubína a naopak dve realizacie partnera pre občanov Limanovej.
4. promocia projektu – treťom a posledným  podnikaniem v ramci projektu búde, vo spolupráce z Dolnom Kubínom, promocia a reklama projektu. Úlohou návrhovateľa a partnera búde dosiahnutie jak najväčšého množstva občanov z informaciou o realizacie projektu. Informacia o projekte  búde zverejnena v lokalných mediach a na internetovej stránke obu mesť. Do podieľu v projekte búdu zapojeni zástupcovia lokalných mediov. Projekt je adresovaný do širokej skupiny odberateľov po obu stránach hranice jt. deti, mladeže, dospelých, seniorov, spoločenských organizacie, spolkov, kulturných inštitúcie.

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU
WPŁYW TRANSGRANICZNY

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013”.

Wróć do góry